تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو در خواب چیست؟

به گزارش آموزشگاه ما، تعبیر خواب ازدواج مجدد و دریافت همسر دوم بیشتر نشان دهنده احساس نگرانی از دیده نشدن و یا ناکارآمدی فرد بیننده خواب در زندگی بیداری است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو در خواب چیست؟

بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند. بیشتر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و آنالیز این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد

روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان نمود. حضرت به آن مرد فرمودند راضی باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت است و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به‌دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است. اگر دیدی در این مراسم شادی در حال عیش و نوش بودی و خودت با تماشا چنین صحنه ای خرسند بودی نیکو نیست و به این معنی است که اختلافی بزرگ و دردسر ساز در دنیای بیداری بین شما و همسرتان رخ میدهد که ممکن است باعث ناراحتی و کدورت های زیادی گردد و فرزندان در خانواده هم بخاطر چنین مسائلی زیان جدی ببینند ولی اگر احساس شما معمولی بود و فقط حس کردی به اسم عروس حاضر هستی و کار خاصی از شما سر نمیزند نیکوست و اتفاقا بیانگر تقویت بنیان خانواده ی شماست.

اگر ببیند که می خواهد عروسی کند ولی عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ هست و برخی گویند: شخصی به دست او هلاک گردد و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که اقتصادی بسیار از این مَمَر به شوهر او رسد.

به بیان معبرین غربی دیدن خواب دوباره ازدواج کردن نشانگر بی کفایتی بیننده خواب در کار خود یا قرار دریافت او بر سر دوراهی یک انتخاب است، انتخابی که برای اوهر تصمیم ارزشی برابر دارد.

تعبیر خواب ازدواج با همسر خود

به تعبیر معبرین غربی اگر فردی در خواب ببیند که با همسر فعلی خود ازدواج می‌کند، نشانه‌ای از عشق و ایمان شدید آن دو به یکدیگر است. این رویا حاکی از آن است که آن زن و شوهر بسیار مناسب یکدیگر هستند و وصلت آن دو با یکدیگر امری صحیح بوده است.

تعبیر خواب ازدواج شوهر با زن دیگر

دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر را می‌توان این‌گونه بیان نمود که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است. در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می‌کنید دلیلی وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد نمود را در نظر آورید. آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب، شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به دریافت همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

تعبییر خواب هوو

اگر در خواب دیدید که شوهرتان سر شما هوو آورده است تعبیر خوبی دارد و بیانگر رسیدن خبرهای خوب به شما و خوش شانسی‌تان در زندگی است. اگر در رویای خود دیدید که هوو دارید، این خواب بیانگر علاقه زیاد و وفاداری همسرتان به شماست. احساس پوچی در زندگی، احساس بی فایده بودن و حالاتی از این قبیل عامل بوجود آمدن اینگونه رویاها در خواب زنان متاهل است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش سرش هوو آورده است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت رجحان مال و ثروت است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار در خواب از دیدگاه بسیاری از علما بیان می گردد. اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. علت بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار و بعلاوه اگر زن شوهرداری خواب ببیند که شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، نشانه فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت می باشد. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک گردد و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، علت که اقتصادی بسیار از این ممر به شوهر او می رسد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود. اگر مردی خواب ببیند که زنش ازدواج مجدد نموده و شوهرش را به خانه برده است، یعنی اینکه شوهرش مال و اموال فراوانی بدست خواهد آورد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار با مرده

شیخ طوسی میگوید :تماشا این رویا در همه شرایط و زمان ها خوب است و وصلت کردن با مردگان بیانگر این است است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می بخشد.اگر دیدی در عروسی با مرده ای آغاز به شادی و پایکوبی میکنی و لباس عروس به تن داری به این معنی است که شاد و شاد خواهی شد.ایشان در ادامه اضافه نموده اند چنان چه مرده از اقوام و آشنایان باشند بیانگر رها شدن از غم و تاریکی و اگر بیگانه باشد بیانگر سعادت و خوشبختی زن و شوهر است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل در خواب خوب نیست. تماشا خواب ازدواج مجدد مرد متاهل دربردارنده تعبیری منفی است. شما و شوهرتان احتمالا چیز جدیدی را تجربه می کنید که لزوما بد یا خوب نخواهد بود اما برای حل این مسائل باید وقت و تمرکز و انرژی بسیاری صرف کنید. بهتر است بدانید که این موضوع به منزله امتحانی برای شما و شریک عاطفی تان است. اگر در چنین شرایطی شکیبا و بردبار باقی بمانید و پایداری خود را حفظ کنید، مطمئن خواهید شد که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید و هیچ چیز نمی تواند بین شما دو نفر جدایی یا فاصله ایجاد کند.

تعبیر خواب ازدواج پنهانی شوهر

تماشا خواب ازدواج پنهانی شوهر در خواب نشان دهنده آن است که حضور بعضی افراد موجب خجالت و شرمندگی شما می گردد. این افراد حرف های ناخوشایندی در خصوص شما زده اند و شما نمی دانید که چگونه خود را در این موقعیت قرار بدهید. کارهای اخیر شما این آشفتگی را به وجود آورده است و اکنون باید از عواقب این کارها رنج ببرید. به یاد داشته باشید که در تعبیر خواب ازدواج پنهانی مرد متاهل تنها چیزی که مهم است خود شما هستید و ممکن است قضاوت و دیدگاه دیگران در خصوص شما درست نباشد. مادامیکه می دانید چه کاری انجام دهید و چطور آن را به انجام برسانید، باید بدانید که مهم ترین چیز را می دانید.

تعبیر خواب ازدواج عشقم با دیگری

تعبیر خواب ازدواج کسی که عاشق او بوده اید با دیگری در خواب نشان دهنده ترس و نگرانی شما برای از دست دادن فرد مورد علاقه تان است. شاید اخیرا متوجه تغییر رفتارهای او هم شده باشید. شاید او دیگر مثل قدیم شما را دوست ندارد و به همین علت احساس ناامنی و درد را تجربه می کنید. در نتیجه احساسات شما در خواب منعکس می شوند. با شریک عاطفی خود تبادل نظر کنید و از او بپرسید که آیا چیزی تغییر نموده است یا شما کار اشتباهی انجام داده اید. بیش از حد حساس نباشید و بدون داشتن علتی موجه به چیزی مظنون نشوید. بعضی اوقات همه چیز تنها در حد تصورات غلط فکر ناخودآگاه ما است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeaedu.ir شناسه مطلب: 157

به "تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو در خواب چیست؟" امتیاز دهید

243 کاربر به "تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم و خواب هوو در خواب چیست؟"

60 دیدگاه

احمد 4 بهمن 1401

سلام من خواب دیدم همسرم از من جدا شده و زن فرد دیگری شده است تعبیرش چیست؟

پاسخ به احمد

Yasin 21 بهمن 1401

سلام .من در خواب دیدم که خانوم من ازدواج میکنه در حالیکه ما هنوز زن و شوهر بودیم. و من هیچ کاری نمیکردم حتی کمک هم میکردم تا مراسم شروع شد اونها نشسته بودن روی میز غذاخوری که من تازه به خودم میگفتم این کار یعنی چی اعصابم کم کم خورد میشد که یهویی دیدم از طبقه پایین صدای گریه میاد گفتن داماد فوت کرد و دفنش هم کرده بودن و عروس هم گریه میکرد و بدون اینکه به من اهمیتی بده میگفت نباید میمرد من هنوز خوب نشناختمش بعد میرفت بالا.لطفا تعبیرش چیه؟ممنون

پاسخ به Yasin

ندا 27 فروردین 1401

سلام وقت بخیر.من متاهل هستم و خواب دیدم که با مردِ دیگه ای نامزد هستم و خیلی هم اون مرد رو دوستدارم و توی خواب به یاد ندارم که متاهلم.و با اون مردی که نامزد هستم در خونه مادربزرگم که به رحمت خدا رفتن،هستیم. خیلی قدیم ها رو تو خواب میبینم. انگار توی خواب 30سال برگشتم به قدیم. تعبیر این خواب چیه؟
ممنون میشم توضیح بفرمایین.

پاسخ به ندا

مینا 20 فروردین 1401

خواب دیدم همسرم میخواد بره خواستگاری یک آدم غریبه و من خیلی گریه کردم و داد زدم،حتی خیلی خودمو کتک زدم،ولی همسرم گفت نمیتونه چون قول داده باید حتما بره،من هم از خونه بیرون اومدم و قهر کردم همینطور که بیرون بودم همسرم رو با ماشین دیدم،سوار ماشین شدم و دیدم یه بلوز رنگی خریده بود برای خودش که توی مراسم بپوشه و من از شدت ناراحتی بلوز رو از جلو یقه تا پاین پاره کردم، ولی یهدجوری پاره شد که انگار مدل لباس همینجوریه و اصلا شکل پارگی نشد.همسرم لباس رو همونجوری پوشید و رفت منم دنبالش راه افتادم،یه خدنه قدیمیه کهنه بود که یک دیگ بزرگ برنج بار گذاشته بودن تو حیاط،یه دفعه دختر اومد جلو همسرم به من معرفیش کرد و گفت قراره با هم ازدواج کنیم و من باید با این موضوع کنار بیام.و دختر بسیار زشت و خیلی لاغری بود.همون لحضه همسرم دست من و اون رو گرفت و گفت ببین برای ایک هم حلقه شبیه حلقه خودت یه شکل خریدم.از حلفه ای که انگشت من بود خریده بود ودستش کرده بود.بعد من یه انگشتر دیگه دست راستم بود رو از دستم در آوردم و در جواب گفتم من اصلا آدم مادی نیستم اینروهم برای خودت، که همسرم سریع از من گرفت و به انگشت زن جدیدش کرد همونجا به حالت غش و سکته رفتم ولی اصلا هیچ کس سمت من نمیومد. و از خواب پریدم
خواب من بعد از نماز صبح بود که ساعت 6 خوابیدم و ساعت 7 از خواب پریدم
و اون دختر از یک خانوهده خیلی فقری بود و سنش هم از شوهر من بالاتر بود در واقع پیر دختر بود و چون شوهر من خوش قیافه هست داشت از خوشحالی دیوانه میشد

پاسخ به مینا

پاریس 9 اسفند 1400

من از همسرم به دلیل خیانت جدا شدم و همسری که دارند زن با عفافی نبود و مشکلات اخلاقی و قانونی داشت و این بیشتر من را ترغیب به جدایی کرد پس از سال ها همسر سابقم را دیدم که خوابم ظاهر شد و به من گفت: ( من از همسرم راضی ام ) من هم چون برام اهمیتی نداشت در خواب سکوت کردم و در دل گفتم باهم خوش باشید همیشه

پاسخ به پاریس

مینا 23 بهمن 1400

با سلام من قبل از نمازصبح خواب دیدم که همسرم با خانمی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند ومن خیلی ناراحت بودم وگریه میکردم واز او میخواستم که از او جدا بشود ولی همسرم میگفت گناه دارو که مادر وفرزند را ازهم جدا کنیم و این خانم بدون شوهر قادر به پرداخت خرج ومخارج زندگی نیست

پاسخ به مینا

اکرم 17 بهمن 1400

سلام
من در خواب دیدم که مادر شوهر وخواهر شوهرم برای شوهرم زن دوم میخواستن بگیرن منم خیلی از این موضوع ناراحت بودم وبا مادر شوهرم دعوا کردم و تو خواب کلی گریه میکردم اصلا آروم نمیشدم ممنون میشم اگه خواب من رو تعبیر کنید

پاسخ به اکرم

ساناز 2 بهمن 1400

سلام خواب دیدم از همسرم طلاق گرفتم و با مرد دیگری ازدواج کردم البته در خواب با ناراحتی از همسرم جدا شدم ولی بعد که با کس دیگری ازدواج کردم احساس خوبی داشتم و در خواب شوهر جدیدم دوستم داشت و وضع مالیش خیلی خوب بود،اما کسی نبود که من بشناسمش و یه آدمی بود که در زندگی واقعی تا حالا ندیدم و نمیشناسم

پاسخ به ساناز

زینب 25 دی 1400

سلام من خوابی که دیدم کلن فرق میکرد. من دختری هستم که هنوز ازدواج نکردم اما خواب دیدم که یک مردی توی یه روستا منو به عنوان همسری گرفت درصورتی که خودش زن داشت و هوو من محسوب میشد. اون زن که ب اصطلاح هوو من بود لال بود. معنی این چی میشه
ینی معنی دیگه ایی داره!؟

پاسخ به زینب

مهدی 23 دی 1400

سلام من مردی متاهل هستم
نیمه شب خواب دیدم دارم ازدواج مجدد انجام میدم والبته خانمم هم تو مراسم عقد حضور داره تو دلم با خودم میگفتم حیف این خانم مهربون و باوقار نیس میخای ازش جدا شی و تصمیم گرفتم مراسم رو بهم بزنم و وقتی برگه عقدنامه رو داداشم میاره ک امضا کنم گفتم بعدا امضا میکنم و محل رو ترک کردم و ب خانمم هم گفتم بعد من بیا بیرون و رفتم سمت خونه پدر همسرم ممنون میشم تعبیرش رو بگید

پاسخ به مهدی

مریم 22 دی 1400

سلام من خواب دیدم همسرم خواسته خودش رو در مرد زن دوم داشتن مطرح کرد و من هم قبول کردم، بعد که‌ ازدواج کرد و با هم رابطه داشتن من خیلی غصه می خوردم و ناراحه‌ت بودم، شوهرم که به خانه برگشت با او دعوام شد و چند سیلی به صورت و بدنش زدم، با شوهر جر و بحث میکردم که من چه چیزی برای تو کم گذاشتم؟ واینکه به خاطر اسلامی بودنم آرایش نمی کنم این کار را کردی؟ توخودت خواستی اینطوری باشم، و او در آخر گفت که شاید فعلا بتوانیم رابطه خودمان را درست کنیم و دوباره به زندگی کردن با هم ادامه دهیم، و گفت من قبلا عاشق این نفر بوده‌ام....!
لطفا خواب من را تعبیر کنید با سپاس

پاسخ به مریم

نازنین 6 دی 1400

سلام خانمی هستم که ب وضوح خواب دیدم همسرم گف میخواد همسر دیگه ای بگیره منم گفتم هرکار میخوای کن او زن گرفت و فرزند پسر آوردند.من در حال بحث با او بودم ک چرا اینکار کردی منم بگم هرکار میخوای کن تو باید با اون ازدواج میکردی؟ که با نگرانی و عصبانیت از خواب پریدم.ممنون میشم برام تعبیر کنید

پاسخ به نازنین

هادی ذاذ 29 دی 1400

سلام من خواب دیدم دندان پزشکی بودم یه دندان فک پایین داشتم میخواستم درست کنم دکتر دندان درست نکرد کشید وکلا دندانهای فک پایین سمت چپ و حتی دندون جلوی عوض کرد دندون مصنوعی نبود بهش گفتم چرا گفت اینا بهتره و خیلی خوب شد دندان های تمیز و خوب رازی بودم تعبیر کنید برام ممنون

پاسخ به هادی ذاذ

سلین 13 دی 1400

ساعت 9:50دقیقه صبح بود یدفه از خواب پریدم و پریشون شدم خواب دیدم شوهرم همسر دوم میگیرن و من هم خیلی خوشحال بودم باهم تو مراسمشون بودیم عکس گرفتیم من خیلی شوهرمو دوس داشتم خیلی هم حق میدادم به اون دختر خانوم که از شوهرم مهررو محبت دریافت کنه عکس و فیلمهایی که مراسم شب چله گرفته بودن باهمو برام نشون داد که توتالار گرفته بودن بعد من بلند شدم برقصم و شاد بودم یه لحظه به فکرم میوفتاد که شوهرم اگه همش بااون باشه و من از دستش بدم چی بعد یه چیزی بهم میگف خب من روحم خواسته بیاد روی کره زمین و بااین اتفاق روحم ارتقا پیدا کنه البته این انتخاب کردن روحها با اتفاقهای سخت رو تازهتو بیداری شنیدم و بااین فکرها آروم میشدم ونگاه محبت آمیز همسرم رو به اون دختر تو مراسم دیدم که عاشقش بود و بعد یه چیزی بهم گف انگار که اینها جدا میشن چون همسرم به خاطر ایمان من به خدا خیلی دوسم داره الان و میگه تو راهنمای منی برای رسیدن به خدا و تو خوابم هم این موضوع به یادم افتادو اینکه اون دختر آشنا بود ولی چهره اش اول غریبه بود ولی بعد آشناشد و چهره اش عوض شد

پاسخ به سلین

حسین 2 دی 1400

سلام و خسته نباشید من اقا هستم و تقریبا ده سال و نیمه که از همسرم تو عقد جدا شدم و پدرومادرم هم فوت کردن و تنها زندگی میکنم چند شب تو خواب میبینم که میخوان به من زن بدن ولی اصلا نه من زن میخواستم و نه موقعی که میگفتن بیا زن بگیر عکس العملی از خودم نشون میدادم ناگفته نماند اونی که میخواست تو خواب بهم زن بده یکی از همسایه هام هست ولی خواستگاری نرفتم تو خواب فقط همسایه ام تو فکر زن دادن به من بود بار اخری همسایه ام با یه مرد غریبه که مشغول کار بنایی بود صحبت میکرد از اینکه به من زن بده ولی اون اقاهه میگفت اون دختر که بهم پیشنهاد دادن واسه ازدواج خیلی دختر سبکی هست و چشمک میزنه بهم تو کوچه ولی اخرش گفت دختر زیبایی هست فامیلشم گفت تعبیرش چیه؟ ممنون میشم از لطفتون در ضمن من هنوز دوباره ازدواج نکردم

پاسخ به حسین

محمدرضا 6 آذر 1400

با عرض سلام و خسته نباشید، من مردی 45 ساله و متأهل هستم، به تازگی خواب دیده ام با زنی از اقوام همسرم که او هم متاهل است و رفت وآمد داریم، ازدواج کرده ام، مراسم عروسی نبود، فقط اسم ازدواج بود، در خواب همسرم ابتدا ناراضی بود ولی بعدا راضی شد، قبلا هم خوابهای مشابه با این زن را دیده ام. می‌شود تعبیرش برایم بگویید؟

پاسخ به محمدرضا

زهرا جعفریان 27 آبان 1400

سلام
خواب دیدم که به جای اینکه خانواده ی همسرم من رو به عقد همسرم در بیارن به عقد پسر خالش در اوردن و همه ی زن ها از جمله خودم در یک مراسم عقد ساده لباس سفید پوشیده بودیم.

پاسخ به زهرا جعفریان

احمد 9 آبان 1400

سلام وقتتون بخیر
من برادر خواب دیدم خواهر متاهلم مجدد داره عقد و عروسی میکنه، ولی کسی رو که میخاد باهاش ازدواج بکنه نمی شناسم، ممنونم جوابمو بدیت چه تعبیری دارد

پاسخ به احمد

فاطمه 5 آبان 1400

سلام من در واقعیت در حال جدا شدن از همسرم هستم به درخواست او چون پای زن دیگری وسط امد که بعدا کنار کشید.و من اصلا و ابدا با طلاق موافق نیستم و همش بهش می گم جدا نشیم بخاطر بچه‌مون.اما اونم با اینکه قلبا نمیخواد جدا شیم اما لج کرده . تمام خانواده شم خیلی ناراحتن از این اتفاق و هر کاری کردن تا اتفاق نیوفته. فکر کنم صبح بود ک داشتم خواب می دیدم در حال تدارک مراسم عقد برای شوهرمم. 4 عدد کله قند تزیین شده گوشه ی اتاق بود و یه سری چیزای دیگه. و خونه هم یه خونه ی قدیمی روستایی بود که داشتیم تو یه اتاق کوچیک و کاهگلی لوازمو مرتب می کردیم. خانواده ش مخصوصا مادرش توی خوابم راضی و خوشحال بودن. تا اینکه همسرم اومد‌ ناراحت بود یه گوشه نشست و من با دیدنش ناگهان بخودم اومدم و دیدم دارم چکار می کنم. داد و فریاد راه انداختم و و با ناراحتی و‌گمانم گریه کنان رفتم بیرون.

پاسخ به فاطمه

شیما 21 مهر 1400

با سلام. من دختری مجرد هستم. خواب دیدم که پسری که قبلاً خواستگار من بود و خیلی از او خوشم آمده بود ( اما به دلایلی نشد که با هم درست صحبت بکنیم و قضیه خواستگاری من کنسل شد.) با یک نفر دیگر ازدواج کرده بود و یک بچه ی کوچک داشت و من همسر دوم او شده بودم. تعبیر این خواب چیست؟

پاسخ به شیما

لیلا 10 مهر 1400

سلام من زنی متاهل هستم در خواب دیدم که یکی از فامیل های دورمون ازدواج دوباره کرداودر واقعیت زن دارد لطفا من را راهنمایی کنید باتشکر

پاسخ به لیلا

زری 82 20 شهریور 1400

من و همسرم در واقعیت قهر هستیم و هر کدام در خانه پدر می مانیم خواب دیدم همسرم دختر دیگری را مخفیانه عقد میکند و خیلی به هم علاقه دارند من هم دورادور نگاه میکردم

پاسخ به زری 82

ندا 15 شهریور 1400

سلام وقت بخیر.من خواب دیدم یک حمام هست مثل غار در وسطای کوهی و میخوام برم‌حمام کنم و خانواده همسرم هم در روبروی اون کوه هستن.یک پرده سفیدی به جای در حمام کشیده شده و باد میزنه و من نمیخوام خانواده همسرم منو ببینن در حال حمام. میرم یک روفرشی سنگین بیارم به جای پرده تا باد نزنه.و همین احوال هم یک شوهر دومی دارم میخوام یواشکی زنگ بزنم بیاد ممو ببره خونش تا اونجا زندگی کنم.قول داده بود منو ببره اون روز. و من زن دوم شوهر دومم هستم

پاسخ به ندا

فرزانه 26 آبان 1400

با سلام وقت به خیر . من در خواب مادرم که حدودا سی روز پیش فوت کردند دیدم که با مرد دیگری بصورت صیغه ای با خانواده ان مرد دارد زندگی می کند. ولی خیلی ناراحت است و میپرسم این‌کیه میگه مجبور شدم.

پاسخ به فرزانه

افتخار 14 شهریور 1400

سلام خواب دیدم شوهرم قصد ازدواج مجدد دارد اول راضی بودم اما همین که دختری پیدا کرد برای ازدواج پشیمان شدم و با داد و بیداد میگفتم تو طبق آیه قرآن نمیتونی عدالت رعایت کنی و اجازه نمیدم ازدواج مجدد کنی،شوهرم ناراحت شد و در خواب گریه میکرد

پاسخ به افتخار

مهدیه 29 شهریور 1400

تعبیرهمین خواب چیه؟

پاسخ به مهدیه

مهدیه 29 شهریور 1400

من خواب دیدم همسرم ازدواج میکنه و قبل ازدواجش التماس میکردم که ازدواج نکنه تعبیرش چیه

پاسخ به مهدیه

مهدیس 12 شهریور 1400

خواب دیدم شوهر دارم ولی دارم با پسر خواهر ناتنیم (زن و بچه داره) عقد میکنم و خواهرمم خیلی راضیه و منم همش بفکر همسرم بودم که چطور راضی شده وگذاشته که خواهرم اینکارو بکنه... تمام خانوادم راضی بودن

پاسخ به مهدیس

neda 28 مهر 1400

خواب دیدم که شوهرم بایه زن بچه دار ازدواج کرده و من خیلی نگرانم حتا شوهرمو کوتک زدم اما او هچی نمیگفت من گفتم که ازش جدامیشم گفته بورهرکاری دلت میخاد بکن من خیلی پریشون بودم

پاسخ به neda

مهتاب 7 شهریور 1400

سلام وقت بخیر خواب دیدم مرد همسایه مون که چندماهیست همسرش را از دست داده زن دوم گرفته و بی سروصدا همسرش رو آورد خونشون من از تو خونمون نگاه میکردم و خانمش رو هم میشناختم تعبیرش چی میشه؟

پاسخ به مهتاب

مرتضی گودرزی 5 شهریور 1400

سلام
خواب دیدم یکی از دوستانم که دوساله ازدواج کرده همسر دوم اختیار کرده وهیچ مشکلی با هم ندارن ودوستم جلوی من با همسر اولش خیلی به هم محبت میکردن مثلا همدیگر رو میبوسیدن

پاسخ به مرتضی گودرزی

سحر 3 شهریور 1400

سلام من و همسرم از هم جدا شدیم .خواب دیدم که همسرم ازدواج کرده و خانمش بهش میگه که چرا کرایه خونه اینا رو میدی نمیخواد بدی .با گفتن این حرف همسرم خانم جدیدش رو توی سیل انداخت .لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنون و سپاسگذارم

پاسخ به سحر

مجتبی 3 شهریور 1400

با سلام
بنده خواب دیدم با زنی متاهل و زیبا از فامیل که دقیقا میشناسمش ازدواج کرده ام و در خانه ای جدید با هم هستیم
هم من خوشحال بودم و هم او و هیچ حرفی هم نمیزدیم. ساعت خواب هم در حدود 2 تا 5 صبح بوده
در صورت امکان تعبیرش را به من بگویید

پاسخ به مجتبی

طلا 30 مرداد 1400

سلام من نزدیک ظهر این خواب رادیدم
خواب دیدم عروسی شوهرمه ولی خودش نیست و یه نفر دیگه داره واسش زن میگیره خیلی تو خواب جیغ میزدم وگریه میکردم
بعد رفتم دنبالش خودش یه جای دیگه بود ولی دیگه منو نمیخواست اصلا
تعبیرش چیه؟

پاسخ به طلا

روزبه 18 مرداد 1400

سلام وقتتون بخیر
من مجرد هستم و در خواب دیدم که با دوتا زن همزمان ازدواج کرده بودم ولی یادم نمیاد کی بودن اون دوتا، ولی خیلی ترسیده بودم که چرا دوتا زن دارم
میشه تعبیرشو بگین
ممنون

پاسخ به روزبه

Hanie 17 مرداد 1400

سلام.وقتتون بخیر
ببخشید من خواب دیدم که شوهرم با یه زن دیگه ازدواج کرده و خانواده شوهرم بهم میگن تو زن خوبی براش نیستی و نمیتونی بچه بیاری برای همین یه زن دیگه براش گرفتن من تو خواب مراسم ازدواجشون رو ندیدم ولی از گوشی دوستم عکس شوهرم با اون زن رو دیدم.بعد از دو روز فهمیدم خودم باردارم. ب خواهرشوهر اطلاع دادم بیاد و اومد پیشم براش تعریف کردم که ناراحتم و باردارم اما گفت اینارو به مادرش و شوهرم بگم منم خواستم برم بگم که از خواب بیدار شدم. تو خوابم یه بارون شدیدی هم میومد
از خواب بیدار شدم 8ونیم صبح بوده و اینم بگم چشمامو بستم ادامه این خواب رو انگاری میدیدم

پاسخ به Hanie

فاطی 26 تیر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم ک شوهرم زن گرفته و 2ماهه بارداره، از خواب بیدارشدم و دلم فکرم ذهنم کلا آشوب و بیقراره

پاسخ به فاطی

™ LADY ™ 23 تیر 1400

سلام خسته نباشید من خوابی دیدم که در یه مجلس عروسی هستم و همین قدر میدونم دوماد شوهر من است عروسی در از سر صدا و شلوغی بود که آدم ادمو گم میکرد من دنبال شوهرم تو اون مجلس می‌گشتم

پاسخ به ™ LADY ™

فاطمه 9 تیر 1400

سلام
من خواب دیدم شوهرم مرا به جایی برد گفت وکالت بده زن دوم بگیرم گفتم نمیدم ،بعد اومدیم خونه بهم گفت من تورو میخوام چون مادر بچه هام هستی و ولی عشقم نیستی بیا طلاق بگیریم بعدش مثل دوتا دوست باهم باشیم ،باهم رفتیم خونه مادرم ،اونجا طلاق گرفته بودم داشتم زجه میزدم ،زنی جوانتر لاغر تر و زشتی از من اومد گفت اینجا خانه منه امشب عروسیمه چرا نمیری بیرون ،باهم درگیر شدیم ،همه میخندیدن و من زجه میزدم ،بیدار که شدم گلوم خشک شده بود؟

پاسخ به فاطمه

محسن 7 تیر 1400

سلام. روز بخیر
بنده متاهل هستم و خواب دیدم خودم با دختر همسایه ازدواج کردم و داریم آماده میشیم برای کارهای عروسی. خانم بنده خیلی خوشحال و خنده رو بود. خانمم بهم گفت همه کارها که انجام شد من طلاق میگیرم. همه چیز با خوبی و خوشی و بدون کوچکترین ناراحتی داشت انجام میشد.

ولی به عروسی نرسید و من بیدار شدم.

پاسخ به محسن

پری 2 تیر 1400

من خاب دیدم شوهرم ازدواج کرده و مرد با هوو خودم خیلی خوب و مهربونیم ولی بعد باهم بد میشیم و من همسرمو ترک میکنم.

پاسخ به پری

Haniye 28 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم پدر بزرگم مجبور به ازدواج مجدد است در حالی که مادر بزرگم هنوز زنده است اما با اینکه این اجبار بود اما خودش هم خوشحال بود اما مادر بزرگم خیلی خونسرد بود و کاری نمیکرد میشه تعبیر این خواب و بگید

پاسخ به Haniye

زینب 24 خرداد 1400

سلام من در خواب دیدم که در یک تفریح که همه بودن شوهرم با زنی دیگر صحبت میکند و همه میگفتند که می‌خواهد با او ازدواج کند آن زن پولدار بود و میخاست برا شوهرم خانه و ماشین بخرد من خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم که پدر شوهرم گفت تو باید با اون کنار بیایی و ما به داخل آب رفتیم و انجا با او زن صحبت کردم و با هم خوب شدیم و آن زن با دو فرزند من خیلی مهربان بود...

پاسخ به زینب

سیدیاسرحسینی 9 تیر 1400

بس که شما زنا از این فکرها میکنید در طول روز . والا مردا همین یک زنو هم اگه دست خودشون باشه طلاق میدن خخخخ

پاسخ به سیدیاسرحسینی

پریسا 23 خرداد 1400

من در خواب دیدم خونه پدر بزرگم ی مراسم هست وزن ها میان و میرن ولی نمیدونم مراسم چی بود و اینجا فهمیدم ک خواهر شوهرم داره برای شوهرم دنبال زن میگرده و به چند خانواده گفته بود دخترتون رو برای برادرم میخوام و اینجا شوهرم هم میدونه و راضی و من هی گریه میکنم میشه بگین تعبیرش چیه

پاسخ به پریسا

صادق 18 خرداد 1400

سلام.
من متاهل هستم. خواب دیدم با دختر عموم دارم ازدواج میکنم و زن خودم هم ازین موضوع باخبر است و هیچی نمی گوید. من عقد کردن رو ندیدم . اول خواب قرار بود ازدواج کنم باهاش بعد آخرای خواب انگاردختر عموم زنم شده بوده و دوتا زن داشتم همه بهم میگفتن کلک دوتا داری و اینا. همش با زن اولم باهم بودن.

پاسخ به صادق

احمد 15 خرداد 1400

سلام یک سال شش ماه عقد کردیم ی سال پیش خواب دید من با رفیقش جشن عروسی میگیرم همون رفیق شد یادم نمیاد قبل از دیدن خواب بود یا بدش جشن عروسیش بود .تازگی خواب دید من دباره ازواج کردم جشن عروسی میگه عروس غریبه بود .گفت تهش جشن خراب شد من کتک زد.خودش خواب دید با ی نفر دیگه دار ازواج می کنه من اونجا نبودم میگه طرف نمیشاسه کنارش بود تعبیر خواب چیه

پاسخ به احمد

شهرزاد 12 خرداد 1400

سلام خواب دیدم شوهرم رفته یک زن دیگر گرفته بخاطر بچه خواهر شوهرم به شوهرم گفت برو یک زن دیگر بگیر این زنت بچه دار نمیشه بعد شوهرم زن دوم گرفت و من وقتی از پیش شوهرم رفتم فهمیدم دو قلو حامله ام ولی ناراحت بودم از شوهرم و دیگه نگفتم بهش و طلاق گرفتم.
ممنون میشم بگید تعبیر خوابم چیه

پاسخ به شهرزاد

بهار 11 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم که شوهرم با ی زن ازدواج کرده و اون‌ رو آورده طبقه بالای خونمون من بهش گفتم بیا پایین باهم شام بخوریم و بین حرفام بهش گفتم که اون چطوری غذا درست میکنه دستپختش خوبه ازش راضی هستی و....
بعد دیگه نمیتونستم تحمل کنم و بهش گفتم که میخوام برم از پیشش و برگردم خونه پدرم که یهو از خواب بیدار شدم خیلی واقعی بود همه چی کاملا احساس اون لحظه رو داشتم که این اتفاق انگار افتاده و حتی چهره طرفم دیدم
هیچ وقت تاحالا همچین زنی رو ندیده بودم تو بیداری

پاسخ به بهار

زینب 7 خرداد 1400

سلام من شوهر دارم ولی در خواب دیدم با مرد دیگری عقد کردیم و جشن عروسی گرفتن و من راضی نیستم از موقعتی که در خواب بودم لطفا تعبیرشو میگین

پاسخ به زینب

مریم 7 خرداد 1400

در واقعیت از همسرم جدا زندگی می کنم،تو خواب دیدم که اشتی کردیم و خانوادش که باعث جدایی ما شدن یک دفعه در خونه ای که ما زندگی می کنیم پیداشون شد و همسرم داشت با تلفن با دختری صحبت می کرد که در اتاق خواب خونه بود من یک دفعه میبینم که اون دختر تو اتاق خواب هست به همراه مادرش،میرم و ازش سوال میکنم که اینجا چیکار می کنی میگه از شوهرت بپرس،من 30 روزه از همسرت باردارم، میگم مگه نمیدونستی زن داره، میگه نه تازه متوجه شدم.میرم بیرون از اتاق و همسرم رو با عصبانیت میارم تو اتاق و خانوادش به قدری شدید به من می‌خندن که دندون هاشون دیده میشه، همسرم رو تو اتاق پیش اون دختر و مادرش میبرم و تا جایی که می تونستم و با تمام قدرت و توان کتکش میزنم، بلافاصله 8 ماه بعد رد میبینم که پیش همون دختر خانم هستم و در حال گریه کردن هست و 9 ماهه باردار هست و بهش میگم نگران نباش بچت سالم به دنیا میاد.و بعد از خواب بیدار شدم.میشه لطفا تعبیر خوابم رو بگید. ممنون

پاسخ به مریم

ریحانه شاه کمالی 7 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم با همسرم که اصلا شباهتی به همسرم نداشت رفتیم جایی و وارد خانه ی؟ بزرگی شدیم و ایشون یک زن دیگه داشت چه زن خوبی با اون دوست شدم و تصمیم داشتم از ایشون جدا بشم

پاسخ به ریحانه شاه کمالی

نیلوفر 6 خرداد 1400

سلام ، من خواب دیدم برای شوهرم از یه دختر مجرد خواستگاری کردم و بعد به شوهرم اطلاع دادم و انها کارهای مربوط به خرید لباس و عروسی رو میخواستن انجام بدن . شوهرم در خواب به من گفت برو یه خونه برای خودت بخر .
ممنون میشم تعبیر خواب رو بفرمایید

پاسخ به نیلوفر

امینی 31 شهریور 1400

شوهرم چند ماهی است بدون دلیل با من قهر است و جدا از من و فرزندم زندگی میکند.امشب خواب دیدم که مخفیانه زن دوم گرفته، از ناراحتی فقط داد میزدم و گریه می کردم ولی اشک نداشتم، گلوم درد گرفته بود این قدر در خواب زجه زدم، تعبیرش چیه

پاسخ به امینی

میلاد 7 خرداد 1400

سلام.من با خانومم 40 روزه جدا زندگی میکنیم من امروز خواب دیدم همسری جدید دارم اختیار میکنم و واقعا هم عاشق همیم وداره واسه من جونشو میده خیلی دوسم داره حتی تا اخرای خوابم تا ازمایش رفتیم که بیدار شدم حتی تو خواب پدر زنم زنگ زده بود داشت شرط میزاشت که زنم برگرده که من قبول نکردم تعبیر این خواب چیه

پاسخ به میلاد

مهسا 6 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم که قصد جدا شدن از همسرم و ازدواج با مرد دیگه ای رو دارم ولی هنوز این اتفاق نیوفتاده بود.تعبیرش چیست؟

پاسخ به مهسا

اکرم 5 خرداد 1400

من خواب دیدم که کاملا با جزعیات میشنیدم که همسرم که الان عقد هستیم با یک دختر دیگر رابطه و حتی از نوعاطفی و جنسی برقرار کرده و وقتی برادر ان دختر متوجه شده درگیر شدن و شوهرم او را نمی دونم کشته یا خیلی داغون کرده و بعد میشنیدم که مادر دختر گفته بایذ بیاد دختر منو عقد کنه و غروسی کنه تا رضایت بدم
بعد دیدم که همه دارن به حالت مهمونی میرن خونه پدرشوهرم و می شنیدم که عروسی شوهرم با اون دختره ولی چیزی از مراسم عروسی یا پایکوبی و.... ندیدم
در خاب و وقتی بیدار شدم حالم خیلی بد بود
لطفا بگید تعبیرش چیه

پاسخ به اکرم

رقیه 23 خرداد 1400

سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم برادرشوهرم برای منو همسرم سند عقد تنظیم کرد و همش می خواست محتوای آن را از ما مخفی کند و چون شوهرم بهش اعتماد داشت نگاه نکرد من به صورت مخفی سند رو باز کردم و دیدم در پایین ترین سطح ممکن مهریه تنظیم‌کرده بود و من گریه می کردم و اعتراض که اگر همسر خودش بود آنقدر اونو تحقیر می کرد؟ و با ناراحتی سند رو پاره کردم
و شوهرم تو خواب می خواست منو از ناراحتی در بیاره و با هم بیرون رفتیم ولی شب بود و باران و منطقه هم غریب
یکی دیگه از جاری های من به طور مخفی می خواست از سند عکس بگیره و تو گروه بزاره که برادرشوهرم سند رو ازش گرفت
زمان خواب بعدازظهر

پاسخ به رقیه

زری 4 خرداد 1400

سلام ،من خواب دیدم همسرم با زن برادرش که بیوه هست وخیلی از شوهرم مسن تر ازدواج کرده وازش فرزند پسر میخواد درصورتیکه من سه فرزند پسر دارم درخواب چندشم میشد از هردوشون حالم بهم میخورد

پاسخ به زری

Moslem 3 خرداد 1400

با سلام.در خواب دیدم زن دومی را اختیار کرده ام که خواهر ناتنی زن اول است ورابطه من بازن اول چندان خوب نیست در حالیکه بازن دوم خیلی عاشقانه رفتار میکنم .زمان خواب هم در ساعات 1تا4 بامداد است لطفا راهنمایی بفرماییید باتشکر

پاسخ به Moslem
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید