تعبیر خواب مدفوع، دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟

به گزارش آموزشگاه ما، اگر به تازگی در خواب مدوفع یا دستشویی و توالت دیده اید، به دنبال تعبیر خواب مدفوع هستید، بدانید که معبرین اسلامی بیشتر آن را به رسیدن به مال و ثروت تعبیر نموده اند.

تعبیر خواب مدفوع، دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب مدفوع از نظر معبرین اسلامی

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین درمورد این خواب عقیده دارد که اگر ببینی مدفوع می کنی و آن را با خاک می پوشانی، به این معناست که پول هایت را در جایی مخفی می کنی.

همچنین اگر کسی ببیند در توالت بیفتد و در مدفوع آلوده گردد، تعبیر آن است که مال و اموال کسی را که حق تو نیست، از آن خود می کنی.

اما اگر کسی ببیند که در توالت افتاده است و در مدفوع آلوده شده، به این معناست که تمام فکر و ذکرش جمع کردن مال جهان می گردد.

اگر در خواب خود را در حال ادرار و مدفوع در توالت دیدید، تعبیرش این است که از دارایی هایتان مقداری را خرج می کنید.

اگر در خواب دیدید که در رختخواب و بستر خود مدفوع نموده بودید، تعبیرش این است که از اموال خودتان مقداری را به همسرتان خواهید بخشید.

اگر در خواب پهن و یا مدفوع اسب و گاو دیدید، تعبیرش رسیدن به مال به و روزی فراوان خواهد بود؛ به طوری که اگر دیدید پهن های زیادی داشتید، تعبیرش رسیدن به یک مال و ثروت درشت خواهد بود.

تعبیر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی در این باره می گوید: اگر ببینی در جایی که برایت ناآشناست مدفوع کنی، یعنی پول خود را جایی صرف می کنی که برای تو هیچ سودی ندارد.

اگر در خواب دیدی مدفوع انسان ها را خوردی، یعنی نان شما از راه حرام است.

اگر ببینی همۀ بدن خودت با مدفوع کثیف شده است، به این معناست که شما گناه و اشتباهی نموده ای.

اگر دیدی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می آید، یعنی شخصی با نفوذ موجب اندوهت می گردد.

از نظر علامه مجلسی

مجلسی عقیده دارد که دیدن مدفوع انسان در خواب بسیار خوب است. اگر کسی چنین خوابی ببیند او از تمام غم ها و درد های خود را خواهد شد و اگر قرضی دارد حتماً ادا خواهد کرد. در کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون

در این کتاب نوشته شده است که مدفوع نماد مالی است که شما به حلال و حرامی آن شک دارید.

مدفوع کردن در خواب نشان دهنده رهایی از غم و اندوه است.

برخی معتقدند که مدفوع در خواب، نشان دهنده پول و ثروت است. این حدس در بین معبران بسیار تکرار شده است. کسانی که به طور سنتی در بین اقوام خواب تعبیر می کنند، مدفوع را ثروت می دانند و قطعا این گمان از همین جا ریشه گرفته است.

اما در این کتاب نوشته شده است که مدفوع در خواب پول و مال نیست؛ بلکه رها شدن از غم و اندوه و نگرانی خواهد بود.

علت این تفسیر در این کتاب این گونه نوشته شده است که چون پول یکی از عواملی است که ما می توانیم به وسیله آن درد و رنج، و نیازها را کاهش دهیم، پس برخی مدفوع را پول می دانند. علاوه بر این اگر شخصی غم و ناراحتی اش از بابت فقر و بی پولی است، پس این نگرانی با پول رفع خواهد شد که در اینجا می توانیم مدفوع را پول بدانیم.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی هم مدفوع را پول نمی داند، بلکه رها شدن از ناراحتی و استرس تعبیر کرده است.

غایط یا مدفوع انسان، از آن قبیل خواب هاست که بسیار دیده می شود. از نظر بیشتر معبران مدفوع، پول و ثروت است به خصوص وجه نقد. این عقیده تا حدودی می تواند درست باشد، ولی تعبیر دقیق این خواب، رهایی از غم و اندوه است.

تعبیر جابر مغربی

اگر در خواب ببینی از مخرج تو مدفوع و نجاست بیرون می آید و بدنت را مدفوع کثیف نموده است، تعبیرآن است که شما روزی تان از راه حرام هستید.

اگر در خواب ببینی که در مدفوع فرو می روی و یا در مسیری بین راه، این اتفاق برایت اتفاق افتاده است، به این معناست که فردی قدرتمند و تاثیرگذار باعث ناراحتی شما می گردد.

تعبیر دیگر درمورد فرو رفتن در مدفوع این است که شما در جایگاهی کم ارزش و پست قرار خواهید گرفت.

از نظر محمد العنبری

اگر در خواب دیدید که در حال مدفوع کردن بودید و دیگران هم در حال تماشای شما بودند، به شما هشدار می-دهد که مراقب اعمال و رفتارتان باشید؛ زیرا ممکن است وارد کاری شوید که مایه آبروریزی گردد.

اگر دیدید که در مدفوع فرو رفتید، مرتکب یک جرم و خطای جبران ناپذیر خواهید شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر یونگ در خواب تماشا و یا دست زدن به مدفوع در خواب تصویری از جنبه های منفی و کثیف وجودی شماست و بعلاوه شما به اینکه یک شخص نفرت انگیز و ایده آل نیستید بسیار فکر میکنید.

اگر در خواب دیدید روی کسی مدفوع کردید، این خواب تصویری از خشم شما نسبت به شخصی خواهد بود. این خشم و عصبانیت شما نسبت به او، تبدیل به یک کینه و خصومت خواهد شد.

اگر شخص دیگری روی شما مدفوع کرد، از احساس گناه و مقصر بودن، و کم ارزشی شما خبر میدهد. سعی کنید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و طور دیگری به شخصیت خودتان نگاه کنید.

اگر در خواب دیدید که سعی داشتید مدفوع کنید ولی نمی توانستید، شما از بسیار احساسی هستید ولی نمیتوانید احساسات خود را آزاد سازید. بیشتر سعی میکنید که احساس خود را در دل نگه دارید.

تعبیر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می فرماید: تعبیر دیدن مدفوع در خواب این است که شما از کار خلاف و گناه، رزق خود را به دست می آورید.

تعبیر خواب مدفوع در کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب مدفوع ببینید، در واقع از علاقه شما به جمع کردن مال و پول دوستی شما خبر می دهد. اگر مدفوع نوزاد را در خواب ببینید، این خواب خوبی است و شما پیروزیت هایی کسب می کنید.

اگر در خواب هر نوع مدفوع دیگری را ببینید نشانه دریافت هدیه ای باارزش است.

تعبیر خواب مدفوع از نظر روانشناسان

از نظر روانشناسان این که در خواب مدفوع ببینید یا به آن دست بزنید، به این معناست که از ویژگی های شما این است که منفی باف هستید. در رابطه با خودتان این طور فکر می کنید که فرد شایسته و باصلاحیتی نیستید. به شما توصیه می کنم سعی کنید ارزش خود را درک کنید.

از دیدگاه روانشناس فروید، دیدن مدفوع در خواب در ارتباط با احساس مالکیت نسبت به کسی یا چیزی، مغرور بودن، به دست آوردن مال است. همچنین رفتارهایی که در آن پرخاشگری مشهود است از تعبیر این خواب است.

تعبیر خواب موضوعی در خصوص مدفوع

احساس خجالت از مدفوع کردن

چنان چه در خواب دیدید که از مدفوع کردن خجالت زده هستید، به این معناست که مال و ثروت شما از راه خطا و حرام است.

پنهان کردن مدفوع از دیگران

اگر شما سعی کردید مدفوع خود را از دیگر افراد پنهان کنید، تعبیرش این است که شما فردی خسیس هستید و می خواهید دیگران از ثروت شما خبر نداشته باشند.

تعبیر خواب مدفوع کردن در توالت

اگر در خواب دیدید که در توالت مدفوع می کنید و خود را نیز شستید، یعنی نگرانی های خود را کنار می گذارید. شما باید سعی کنید در جهت بالا بردن روحیه خود بکوشید.

مدفوع کردن در عموم

تعبیر خواب مدفوع کردن در جمع افراد به این معناست که شما فردی هستید که داشته های خود را به رخ دیگران می کشید. همچنین می تواند معنی گردد که شما دارایی های خود را با دیگران مقایسه می کنید.

تعبیر خواب خوردن مدفوع

اگر در خواب ببینید در حال خوردن مدفوع هستید، این خواب معمولا نشانه ی خوبی نیست؛ احتمالا دچار بعضی اتفاقات ناخواسته می شوید یا بعضی مسائل را تجربه خواهید کرد.

این خواب ممکن است نشان دهنده ی پذیرش اجباری موقعیتی نابسامان در زندگی کنونی تان باشد.

هم چنین، این خواب می تواند به طور کلی، نشانه ای از نگرش بدبینانه تان به زندگی باشد؛ شاید سراسر دچار منفی گرایی شده اید، همیشه در انتظار شرایط بدتر هستید، و این نگرش به شدت عذاب تان می دهد.

گاهی اوقات، این خواب نشان دهنده ی کمبود عزت نفس است. در بعضی موارد، خوردن مدفوع در خواب ممکن است به خودشیفتگی تان اشاره داشته باشد.

این خواب پیغامی برای تان به همراه دارد؛ از زندگی لذت ببرید و قدر داشته های تان را بدانید.

تعبیر خواب مدفوع در دهان

اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید، می توان آن را این گونه تعبیر کرد که در آینده مجبور به انجام یک سری امور می شوید که باب میل شما نیست.

تعبیر خواب خوردن مدفوع خود

اگر در خواب ببینید در حال خوردن مدفوع خودتان هستید، این خواب ممکن است نشان دهنده ی این حقیقت باشد که از شنیدن حرف های دیگران امتناع می کنید - علی رغم آن که شاید به شنیدن نصیحت ها و توصیه های دیگران احتیاج داشته باشید.

تعبیر خواب تلاش برای پاک کردن مدفوع از روی بدن خود

اگر در خواب ببینید در حال تلاش برای پاک کردن مدفوع از روی بدن تان هستید، چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ی این حقیقت باشد که به علت وجود بعضی شرایط، احساس ناراحتی می کنید.

ممکن است خود را در شرایطی ببینید که مجبور هستید نظر شخصی تان را درباره ی مسئله ای بیان کنید، و از این که مسائل شخصی تان را برای آدمهایی بیان می کنید که به آن ها اعتماد ندارید، احساس بدی به شما دست می دهد.

تعبیر خواب برداشتن مدفوع حیوان یا آلوده شدن به مدفوع حیوان

مشاهده ی خواب برداشتن مدفوع حیوان یا آلوده شدن به مدفوع حیوان نشان دهنده ی این حقیقت است که باید به یک فرد یاری کنید، و توصیه هایی به وی ارائه دهید تا از شرایط سخت اقتصادی خارج گردد.

تعبیر خواب مدفوع با رنگ غیر طبیعی

اگر در خواب مدفوعی با رنگ غیر طبیعی مشاهده نموده اید، این خواب معمولا پیغام هشداردهنده ای درباره ی بروز بعضی مسائل در رابطه با کسب و کار یا مسائل درون خانه تان به همراه دارد.

تعبیر خواب پاک کردن آثار مدفوع

اگر در خواب ببینید در حال پاک کردن اثار مدفوع انسان یا حیوان هستید، چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ی تلاش و تلاش بسیاری است که باید برای جبران اشتباهات یک فرد دیگر انجام دهید. خوشبختانه، این خواب نشان می دهد پاداش تلاش های تان را خواهید گرفت.

تعبیر خواب مدفوع در دست

اگر در خواب ببینید مدفوع را در دستان تان نگه داشته اید، چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ی مقابله با بعضی مسائل باشد.

شاید مجبور باشید با بعضی مسائل قانونی یا مسائلی در رابطه تان با یک فرد دیگر دست و پنجه نرم کنید. شاید این خواب نشان دهنده ی این حقیقت باشد که در خصوص مسئله ای احساس ناتوانی می کنید، زیرا تلاش ها و برنامه ریزی های تان در خصوص این مسئله کارساز نبوده اند.

گاهی اوقات، این خواب ممکن است نشان دهنده ی انجام کاری در محل کارتان باشد که باعث ناراحتی تان می گردد. احتمالا از جانب مافوق تان وظیفه ای بر عهده شما گذاشته شده است که فکر می کنید احمقانه با بی فایده است، ولی به هر صورت مجبور هستید آن را انجام دهید.

تعبیر خواب پرتاب کردن مدفوع تان به سمت یک فرد یا یک چیز

اگر در خواب، مدفوع تان را به سمت یک فرد یا چیزی پرتاب نموده اید، این خواب نشانه ی خوبی به همراه ندارد؛ احتمالا فردی در عالم واقعیت از شما سوء استفاده خواهد نمود.

تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع

اگر در عالم خواب ببینید، در حال بازی کردن با مدفوع هستید، این خواب معمولا نشان دهنده ی استرس و اضطراب شما است.

تعبیر خواب قرار داشتن مدفوع در مکانی نامناسب

مشاهده ی مدفوع در مکانی نامناسب در عالم خواب ممکن است نشانه ی بروز یک مشکل یا قرار دریافت در شرایطی باشد که تمایلی به مقابله با آن مشکل یا حضور در آن شرایط ندارید. این خواب معمولا نشان دهنده ی مسائل یا شرایط هایی است که می خواهد از آن ها دوری کنید.

تعبیر خواب خانه ای پوشیده از مدفوع

مشاهده ی خانه ای پوشیده است مدفوع در عالم خواب معمولا نشانه ای خوبی تلقی نمی گردد؛ این خواب احتمالا نشان دهنده ی ایجاد شرایطی نابسامان در عالم واقعیت است.

گاهی اوقات، این خواب نشانه ی یک مشکل یا شرایطی خطرناک است که به مرور زمان وخیم تر می گردد.

مدفوع در تخت خواب

تعبیر دیدن مدفوع در تخت خواب به این معنی است که شما در زندگی زناشویی با مشکل روبرو می شوید. این دردسرها به خاطر اوضاع اقتصادی نا به سامان شماست.

تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

اگر در خواب دیدید که بر روی مدفوع پای گذاشتید یا قدم زدید، به این معناست که در زندگی فردی پیروز خواهید شد. این پیروزیت به یکباره رخ می دهد و شما انتظار آن را نداشته اید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع مدفوع دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 22 خرداد 1401 گردآورنده: maeaedu.ir شناسه مطلب: 45

به "تعبیر خواب مدفوع، دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟" امتیاز دهید

1740 کاربر به "تعبیر خواب مدفوع، دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟" امتیاز داده اند | 4.1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب مدفوع، دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟"

305 دیدگاه

صدرا 9 تیر 1402

سلام
ساعت 4 الی 5 صبح خواب دیدم رفتم دستشویی داییم، وقتی کمربندمو باز کردم و وارد دستشویی شدم دیدم کلا کثیفه.و نتونستم بشینم روی سنگ توالت. اومدم که بیام بیرون کفشم کثیف شد و سعی کردم کفشمو همونجا تمیز کنم دیدم داییم جلو همه داد میزد چرا دستشویی کثیف کردی!گفتم من نبودم من اصلا دستشویی نکردم.منم از خجالت کلا دستشویی و بیرون رو براش شستم
(ممنون میشم جواب بدید)

پاسخ به صدرا

پارسا 26 بهمن 1401

درود بی پایان. خواب دیدم پسرم که 8 سالشه داخل جایی مثل حمام نشسته و کف پاهاش مدفوع چسبیده و انگار با کف پاهاش با مدفوع بازی کرده. البته تو عالم خواب حدود 3یا 4 ساله بود. با یه تاخیر چند دقیقه ای باز خواب دیدم سگم خیلی مدفوع داره میکنه ولی بقدری بزرگه انگار با خون دفع شد.سپاس

پاسخ به پارسا

حمیدرضا 29 دی 1401

سلام خواب دیدم در پشت باغ پدری هستم با همسرم، مرغ کوچکی آنجا بود و من دست بر رویش میکشیدم ودیدم که مدفوع کرد به شکل مدفوع انسان ولی مقدارش خیلی زیاد بود چند مرتبه مدفوع کرد با حجم زیاد و به شکل مدفوع انسان و یک مرتبه بشکل خیلی سریع پرواز کرد و رفت و در همان لحظه دیدم که بالای سر خانه همسایه کبوتری بسیار زیبا که نورانی بود داشته حرکات زیبای انجام می‌داد به قول کبوتر بازها میل میزد یا بازس می‌کرد که بال‌هایش از نور بود

پاسخ به حمیدرضا

مژگان 27 بهمن 1401

سلام خواب دیدم که توی دامنم مدفدع کرده بودم لباسامم تقریبامدفوع روشون بودکناریه رودخونه رفتم وهمه جاهایی که مدفوع داشتوشستم بقیه نگام میکردن بعدش که تمیزشدرفتم نمازخونه نماز خوندم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه

پاسخ به مژگان

نگار 21 دی 1401

سلام من خواب دیدم موفوع داشتم ولی خونه ی یکی از پدر بزرگهام میرفتم دو تا دستشویی داشت توی هرکدوم دستشویی ها میرفتم کسی میومد و نمیتونستم مدفوع کنم دوباره میرفتم خونه ی اون یکی پدربزرگم اونجاهم 2تاتوالت داشت توی هرکدوم میرفتم کسی میومد و نمیشد مدفوع کنم و خیلی عصبانی بودم ازین بابت. اگه ممکنه تعبیرشو بگین

پاسخ به نگار

عیسی 21 دی 1401

سلام
من خواب دیدم در توالت مدفوع کرده ام بعد یه پرنده ای (یاکریم یا قمری) از مدفوع من نوک میزنه و میخوره من از این موضوع خیلی ناراحت بودم و باخودم میگفتم بیچاره چقد گرسنه است که مدفوع میخوره
لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون

پاسخ به عیسی

Sina 20 خرداد 1401

با سلام
من تو خواب دیدم که تو یه دستشویی هستم که نمیشناسم کجاست و دستشویی خیلی بزرگی بود و روی زمین‌هاش کلی مدفوع بود، یعنی هر جای زمین نگاه میکردم پر مدفوع بود، روی کاشی‌ها و کنار‌های دیوار، در کل همه‌جا.
تعبیر این خواب رو برام میگین، ممنون میشم

پاسخ به Sina

رضا 18 خرداد 1401

باسلام.من ظهر در خواب میدیدم به شلوار خودم مدفوع میکنم برای بار دوم.یعنی تو یه خواب دوبار مدفوع کردم.تاحدی واضح بود که موقع برخواستن دنبال مدفوع بودم و به دسشویی رفتم مبادا خودم رو کثیف کرده باشم.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ به رضا

علی 12 خرداد 1401

خواب دیدم تو دسشویی دارم مدفوع میکنم و مدفوع از سوراخ توالت پایین نمیره و بخاطر همین با پاهام فشارش دادم بره پایین و پاهام و کفشای جدیدم کثیف شد و بعدش داشتم میشستمشون

پاسخ به علی

عبدالله 11 اردیبهشت 1401

سلام خواب دیدم در توالت در حال مدفوع کردن هستم که مدفوع هم مثل انسان است هم مثل گوسفند و زیاد مدفوع کردم و داشتم ایستاده مدفوعها را میشستم که مدفوع مثل پشکل گوسفند ازم خارج میشد لطفا تعبیر کنید با تشکر

پاسخ به عبدالله

عیوضخانی 15 خرداد 1401

با سلام خواب دیدم به شیراز رفتم و در خیابان چاله ای بود، نشستم و مدفوع نمودم میخواستم تعبیر آن را بدانم.
با تشکر:

پاسخ به عیوضخانی

فرهاد 14 خرداد 1401

سلام در خواب دیدم در یه جای عمومی مثل فروشگاه بزرگ که در وسط ان محل مدفوع کردن تعبیه شده بود بنده مدفوع کردم دوست و اشنا هم نظاره گر این بود و خیلی خجالت کشیدم ولی به روی خودم نیاوردم بعد از فراغت و شستن بلند شدم . ولی بسیار خجالت کشیدم . لطفا تعبیرش را برای من ایمبل کنید . سپاس

پاسخ به فرهاد

دنیا 2 اردیبهشت 1401

خواب دیدم دخترم دردستشویی مدفوع کرده به مقدارخیلییی زیادوآن رانشسته من رفتم مدفوع رابشورم به سختی پاک میشدن تعبیراین خواب چیست؟

پاسخ به دنیا

هلال 2 اردیبهشت 1401

سلام،خواب دیدم پر توالت نشستم ،توالت بالایی خراب شد ‌از سر تا پای من مدفوع میریخت

پاسخ به هلال

فاطمه 30 فروردین 1401

سلام من دیشب خواب دیدم در حیاط خانه پدریم که فوت شدن یک سنگ توالت هس که داخلش پراز مدفوع هس من من سعی داشتم با اب اونجارو تمیزکنم تعبیرش چیه؟

پاسخ به فاطمه

زهرادادگر 29 فروردین 1401

در خواب دیدم ک در توالت خیلی زیاد مدفوع میکردم بعدش سیفون رو کشیدم و توالت تمیز شد. تعبیرش چی میشه؟

پاسخ به زهرادادگر

ن. خ 17 فروردین 1401

سلام
خواب دیدم دفعه‌ی دوم یا شاید سومم هست که اومدم دستشویی و این‌بار کامل‌تر از قبل تخلیه شدم و خوشحال بودم که روده‌هام پاکسازی شدن و این میتونه باعث سلامتی من باشه. گویا اینو نتیجه‌های کیفیت تغذیه میدونستم

پاسخ به ن. خ

S 26 اسفند 1400

سلام‌من خواب دیدم مدفوع کردم و اشیاعه خانه را دفع کردم

پاسخ به S

هدا 28 دی 1400

سلام دیدم باید کارم و انجام بدم زود دویدم سمت توالت خونه نامادریم نتونستم خودمو کنترل کنم مقداری بیرون توالت ریخت ولی منوکثیف نکرد
اداماه کارمم داخل انجام دادم موقع شستنم بجایی که برن پایین اول اومد بالا جلوی سنگ زیاد بود دیدم ترسیدم بعد رفتن پایین توی خونه هم هرکی بود متوجه منشدن

پاسخ به هدا

حسام الدین موسوی 16 فروردین 1401

سلام خواهرم ایام به کام
این به این معناست که افرادی که به شما نزدیک هستند در حال انجام کار غلطی هستند که به شکلی شما را درگیر میکند

پاسخ به حسام الدین موسوی

بیان 5 بهمن 1401

سلام من مادرم خواب دیده که من وسط خونه خودم دارم تو یه سطل مدفوع میکنم اونم به شدت و بزرگ بزرگ بعد دستمو توش انداختم تعبیرش واسه منه یا مادرم که خوابو دیده؟

پاسخ به بیان

سیدشلمانی 22 دی 1400

باسلام ، دیشب خواب دیدم در حیاط محل کار کمی مدفوع کردم و خجالت زده دنبال راهکار پاک کردن آن هستم

پاسخ به سیدشلمانی

لیلی 19 دی 1400

سلام ، خواب دیدم فردی از من خواست که مدفوع کنم و من در حالی که دوس نداشتم این کار رو کردم مثلا تویه ظرفی و اون فرد با خودش برد
ولی خیلی ناراحت نبودم ، و با خودم میگفتم خب این چه کاریه

پاسخ به لیلی

بتول 11 دی 1400

با سلام خدمت شما عزیزان. من خواب دیدم جایی هستم و یکباره کنترل خودمو از دست میدم و مدفوع ابکی و سفید رنگ از بدنم خارج می شود و بعد مدتی دوباره مدفوعم به در و دیوار می پاشد و تعجب میکزدم که چه حوری از قدم بالاتره و اینبار ابکی و رنگش طبیعی بود و من هی در فکر پاک کردنش بودم به طوری که نتونستم بشورم چون بعضی ها بالای پریز برق بود و خیلی ناراحتم کرده بود این موضوع

پاسخ به بتول

Arman 5 دی 1400

سلام، خواب دیدم یک بچه ناقص دو سر دارم و بعد دوباره خواب دیدم در خانه روی فرش هنگام خواب مدفوع کردم بعد تلاش کردم تا با پارچهآن جمع کنم،

پاسخ به Arman

سعید ک 10 دی 1400

خواب دیدم داخل توالت نشستم بعد از اینکه خودم را شستم دیدم خیلی زیاد مدفوع کردم به حدی که تا بالای سنک توالت پر شد، هرچه آب می ریختم که بره، به آرامی تخلیه می شد و کلافه شده بودم، البته نکته مهم این هست که مدفوع شبیه به یک ماده ی قهوه ای رنگ و کف کرده بود یعنی پف کرده بود و وقتی شیر آب رو میگرفتم که بره،، آب مثل اینکه صافی باشه داخل مدفوع میشد و میرفت
سپاس و درود فراوان

پاسخ به سعید ک

سروناز 4 دی 1400

سلام روزتون بخیر
نزدیک صبح خواب دیدم تو دستشویی به قدری مدفوع میکنم که تمومی نداره و تو خواب خود هم تعجب میکردم که چرا تموم نمیشه

پاسخ به سروناز

راحله 25 آذر 1400

سلام وقت بخیر در خواب دیدم یکی از همکارانم در کفش من مدفوع کرده که من خیلی بدم امد و سعی در تمیز کردن کفشم داشتم و کمی به کف پام چسبید. خیلی نگرانم چون این خانم با همه همکاران قهر کردن لطفا جواب بدید ممنون

پاسخ به راحله

Seyed Mojtaba 15 آذر 1400

خواب دیدم از دهانم مدفوع به صورت نیمه بیرون زده از دهان پتینه در گلو هست منتظرم کی شخصی که داخل دستشویی هشت بیرون بیاید و من بروم و آن را به دستشویی بیاندازیم سرانجام با دست نیمه بیرونی آن را قطع و به سنگ توالت انداختم

پاسخ به Seyed Mojtaba

حمیده 9 آذر 1400

سلام علیکم من خواب دیدم با چادر و پوشیده بدون اینکه جایی از من دیده بشه در یک کوچه خاکی قدیمی سرپوشیده یا دالان یک معبر در حال مدفوع کردن هستم بدون اینکه آلوده بشم و چندین بار مدفوع کردم و در کنار راه که با پرده جدا شده بود و گودتر بود پنهانشون کردم در حالیکه مردم رد می شدند و این کار عیب نبود.لطفا تعبیر بفرمایید.ممنون

پاسخ به حمیده

محمدرضا 9 آذر 1400

سلام خواب دیدم روی تراس خانه مدفوع کردم و در حالیکه خانمم اتفاقی منو دید منم در حال نشسته سعی در حال جمع کردن وتمیز کردن مدفوع خود بودم و بعد تمیز کردن درون زباله ریختم

پاسخ به محمدرضا

سینا 15 دی 1400

سلام ساعت 4صبح خواب دیدم مدفوع درست و حسابی کردم بعدش آب نبود نمیدانم خودم را با برگ درخت بود یا کاغذ تمیز کردم که بطور کامل تمیز نشدم و احساس ناپاکی میکردم

پاسخ به سینا

سمیرا 7 آذر 1400

با سلام و تشکر، من همین الان خواب دیدم یه دستشویی عمومی هس ولی همه جاش کثیفه و حتی جایی برای شستن دست هم نیست به طرز وحشتناکی همه جا مدفوع هست و من هم با عصبانیت به همه داد میزدم که چرا اینجا را به این روز انداخته اید گروهی از اونها رو دعوا کردم پسرهای مدرسه بودن و گروهی از معلم های خانم رو هم حتی دعوا و تنبیه کردم و فقط داد میزدم سرشون. بعد به زور خودمو هم پاک کردم و رفتم اونطرف دیدم طرف خانم ها تمیزه همه جا و دارن نماز میخونن من هم وایسادم برا نماز.... ممنون میشم تعبیرش رو بنویسید.

پاسخ به سمیرا

مینا 7 آذر 1400

سلام من خواب دیدم درجمعی نشسته بودیم و من یک دفعه ای توی لباسم مدفوع کردم همه فهمیدن ولی هیچکس ندید وقتی که رفتم دستشویی تمیز کنم به جای مدفوع از توی لباسم خاک و ماسه میریخت بیرون

پاسخ به مینا

نیو 6 آذر 1400

من خواب دیدم عصر، منزل قبلی ما در دست شویی مادر بزرگ و عمم مدفوع کردن و فاضلاب پر شد و رفتن از خونه (رابطه خوبی ندارن با ما و دستشون میره سمت دعا نویسی) من سعی کردم تمیز کنم با آب و دستم. معنیش چیه؟

پاسخ به نیو

حمید 5 آذر 1400

.سلام نصف شب خواب دیدم درجایی نامعلوم دردونقطه نزدیک هم ادار کرده ام.وبا کفشی به پاداشتم هردوی مدفوع را زیر برف مخفی کردم.ممنون میشم اگه بدونم این خواب به چه معناست.

پاسخ به حمید

مرتضی 30 آبان 1400

سلام و عرض ادب، من خواب دیدم که از جایی رد میشدم یا حالا وارد جایی شدم که همه‌جا پوشیده از مدفوع بود و حتی جاهایی مدفوع تلنبار شده بود بصورت تپه شده بود، ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ به مرتضی

محسن 22 آبان 1400

سلام.من تو خواب دیدم توی توالت مدفوع کردم و پدرمم با چند نفره دیگه میبینن. بعد مدفوع هم به لباسم و دستم خورده و منم هر چه قدر سعی میکنم تمیزش کنم خیلی سخت تمیز میشه و خجالت میکشم که اونا ببینن.

پاسخ به محسن

النا 21 آبان 1400

سلام من خواب دیدم از آسمان مدفوع میبارد اندازه این مدفوع ها خیلی بزرگ بود

پاسخ به النا

ابولفضل 21 آبان 1400

سلام - عرض پوزش، شب جمعه حدود صبح خاب دیدم در حال مدفوع کردن در توالت هستم، دونفر از کسانی هم که قراره کار جدیدی باهاشون شروع کنم درحال تماشا هستن، رنگ مدفوع کمی غیر طبیعی بود زرد زیاد روشن، یک تکش رو بادست از خودم جدا کردم، بعد آب زدم و رفت پایین

پاسخ به ابولفضل

کاترین 21 آبان 1400

سلام…خواب دیدم که پسر12سالم در دستشوییه و منو صدا میکنه رفتم در باز کردم دیدم که تمام هیکل و لباسش و صورتش پر از مدفوعه و همچنین در و دیوارتوالت و مقداری هم در دستش بود که ب سمت من گرفت…
ذهنم خیلی مشغوله اگر ممکنه برام تعبیرش کنید

پاسخ به کاترین

محمد 21 آبان 1400

سلام و عرض ادب..ببخشید بنده قبل از اذان صبح خوابی دیدم که واسم عجیب بود....خواب دیدم رفتم توالت بسیار قدیمی حیاط مامان بزرگم در روستا (که الان هیچ اثری از اون توالت نیست) و دیدم که چندین تکه با مقدار بسیار زیاد مدفوع اونجاست...یه تشت آب هم بود که توی اون هم چند تکه بزرگ مدفوع بود... از دستشویی هم اومدم بیرون و توی حیاط، در فاصله حدودا 100 متری اندازه 4 کامیون مدفوع گوسفند و گاو هم بود...ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ به محمد

مهدی 20 آبان 1400

چن شب پیش دیدم همسرم قابلمه دادتمیز کنم داخلش مدفوع بود، و باز خواب دیدم در قبر کسی که به ظاهر برای من بود و درحال آماده سازی بود دور تا دور کف قبر را مدفوع میمالیدن

پاسخ به مهدی

آرین 16 آبان 1400

سلام خسته نباشید.من در خواب دیدم به طرز خیلی غیر قابل باوری مدفوع زیادی دفع کردم و همه را داخل ی چیزی شبیه سینی گذاشته بودم و اطرافیانم با حالتی متعحب به من میگفتن که چطور این همه مدفوع داشتی و من همش سعی داشتم با توضیح دادن این مسئله رو عادی جلوه بدم و همش میگفتم که این حجم از مدفوع بخاطر اینه که من ی هفته اس نتونستم دسشویی برم .و در آخر من با آب همه این مدفوع رو داخل سنگ توالت ریختم و تمیز کردم.ممنون

پاسخ به آرین

سمیرا 14 آبان 1400

سلام من خواب دیدم در یک توالت عمومی ناآشنایی هستم و وقتی وارد شدم دیدم کسی قبلا اونجا مقدار خیلی زیادی مدفوع کرده و من حالم از دیدن این صحنه خیلی بد شد و مرتب سیفون میکشیدم و سعی می‌کردم آثار اون رو پا کنم

پاسخ به سمیرا

الهام 3 آبان 1400

سلام.من خواب دیدم دوباره رفتم دبیرستان و مدفوع در لباسهایم کردم و پشت مانتوم کثیف شده و از همکلاسیهایم مخفیش میکنم و سعی میکنم از جای خودم بلند نشم که اونا نبینند بعد وقتی فرصت کردم اقدام میکنم به شستن اون ناحیه مانتو ولی فایده ای نداشت

پاسخ به الهام

محسن 3 آبان 1400

سلام من خواب دیدم در راه پله(بالاترین پله) یک مکان عمومی مدفوع کردم و بعد از چند ثانیه ب خودم اومدم و سریع اونجارا تمیز کردم با دستمال کاغذی،این خواب و بین ساعت 1تا3بامداد دوشنبه دیدم

پاسخ به محسن

رویا 2 آبان 1400

من خواب دیدم در صافی حمام دارم مدفوع می کنم و بعد از این کار تلاش کردم آن را پاک کنم و آثارش رو از بین ببرم

پاسخ به رویا

مهین 29 مهر 1400

سلام خسته نباشید .بخشید که اینا تعریف میکنم من امروز صبح حدود ساعت 7 خواب دیدم که تو شلوارم مدفوع کردم ولی ریخته نشد تو شلوار همنطور به پشتم بود خونه ای مادرشوهرم بودم یدفعه مادر شوهراومد سعی کردم پنهان کنم بعد رفتم دسشویی که بشور ولی کنده نمیشد خودم با دستم کندم وشستم دسشویی هم که رفتم پراز مدفوع بود
میخواستم ببینم تعبیرش چیه مرسی

پاسخ به مهین

مهربانی 29 مهر 1400

سلام من خواب دیدم تو شلوارم مدفوع کردم و نمیتونم برم حمام خودمو تمیز کنم و یا کسی رو میدیدم یا مشکلی پیش میومد که نشد برم دستشویی یا حمام برا تمیز کردن و...
یه خواب دیگم هم پرکردن دندان کرسیم بود!!

پاسخ به مهربانی

نوشین 29 مهر 1400

سلام من خواب دیدم دارم توی توالت به اندازه خیلی زیادی مدفوع میکنم ، به طوری که بعدش گفتم اخیش بعد از مدتها سبک شدم

پاسخ به نوشین

ثریاعطامنش 25 مهر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم... هنگام بیدارشدن مدفوع کردم توشلوارم بلندشدم رفتم دستشویی لباسموتمیزکردم

پاسخ به ثریاعطامنش

مجید 20 مهر 1400

سلام
من در خواب دیدم در منزل اشنایی میخواهم اقدام به مدفوع کردن بکنم ولی جای مناسب پیدا نمیکردم و روی فرش یا محل زندگی باید مدفوع میکردم و امتناع میکردم ..با سپاس

پاسخ به مجید

سیروس 27 مهر 1400

خواب دیدم در دستشوئی مدفوع کردم و برادرم مدفوع منو شتشو داد تعبیرش رو چیه

پاسخ به سیروس

هادی 19 مهر 1400

سلام من خواب دیدم روی فرش خانه مدفوع کردم فرش حال بعدم پشیمون شدم میخواستم تمیز کنم من متاهلم واین خواب شب دوشنبه دیدم حوالی ساعت چهار تا پنچ صبح

پاسخ به هادی

معصومه ادهم 17 مهر 1400

باسلام وعرض خسته نباشید
امروز صبح زود خواب دیدم پدرم که چهارسال قبل به رحمت خدارفتن برروی من مدفوع کردن و بعدازاون من سراسیمه مشغول پیداکردن لباسی برای عوض کردن لباس خودم هستم ،چون در منزل خودمون نبودیم ونمیخواستم کسی من رادراون وضع ببینه، درحین جستجوبرای لباس خودم دوباره پدرم رودیدم که هنوز مدفوعها درکنارش است و من سعی میکنم اوناروهم تمیزکنم تا فردی که باپدرم حرف میزنه متوجه نشه،توضیح اینکه پدرم حدود سه سال قبل ازفوت زمینگیر بودن ،ممنون میشم ازاینکه تعبیرش رو برام بفرمایین

پاسخ به معصومه ادهم

فرزاد 7 آذر 1400

ساعت 5 و 45 دقیقه امروز یکشنبه آذرماه خواب دیدم یک جایی شاید مهمان بودیم یا سفر محل ناشناس بود در اتاقی مادرم خدابیامرز بخاطر از کارافتادگی زانوهایش روی فرش دستباف قدیمی مدفوع کردند و من وارد شدم مدفوعشان را پاک کردم و به مادرم دلداری میدادم که ناراحت نباشد و با دستگال کاغذی مدفوع را بدون آنکه اثر بدی یاحالت چسبیده به فرش داشته باشد را جمع اوری کردم و بعد از آن دست مادرم را گرفتم و ایشان کنارم ایستادند ولی من هم ناراحت مادرم بودم

پاسخ به فرزاد

منوچهر 15 مهر 1400

سلام خواب دیدم نشستم روزمین وقتی خواستم بلندشم دیدم زیرخودم بعدیه مقدارش باخاک وخاشاک قاطی شده بود بعد همینجوری مونده بودم چکارکنم یه دفعه ازخواب پریدم

پاسخ به منوچهر

مهدی 9 مهر 1400

من تو خاب دیدم تو دسشویی بودم شیلنگ دسشویی گوهی بود دستمو زدم دستام کثیف شد هرچقد میشستم تمیز نمیشد لطفاً تعبیرشو بگید

پاسخ به مهدی

ارش 8 مهر 1400

سلام من امشب خاب دیدم توخونه عموم مدفوع کردم که عموم یه کم ناراحت شد من سعی میکردم که محل مدفوع را تمیز کنم

پاسخ به ارش

سامان 6 مهر 1400

بنده در یک شب دوبار خواب دیدم خواب دیدم در یک نوبت در دستشویی عمومه که درب آن قفل و بند نداشت نشستم و بعد هنگام نشستن دوسرباز که آنها هم در نوبت بودند به داخل آمدند و مشغول بازی کردن بودند تا اینکه به یکی از آنها گفتم این کمد را بگذارید اینجا تا اینکه من پیدا نباشم و آن هم این کار را انجام داد و من کاره خودم را انجام دادم
در مرحله دوم دوباره خواب دیدم جلو یک آدم پول دار و یک شخص ناشناخته در حال مدفوع روی سنگ توالت بودم و فرزندمم کنارم بود تعبیر این خواب چیست

پاسخ به سامان

سپیده حقی 5 مهر 1400

امروز، ظهر بعد از ناهار خوابیده بودم. در رویا دیدم که: روی تختم، خوابیدم و بدون اینکه متوجه باشم روی تخت خودم مدفوع کردم. بعد از خواب بلند شدم و حواسم نبوده و رون پام وقتی تکون خوردم خورده به مدفوع روی تخت و با حال بدی که پیدا کردم از این موضوع از خواب بیدار شدم و دیدم که فقط خواب بوده.
تو عالم خواب هم خواب بودم و در خواب این اتفاق افتاد. یعنی خواب تو خواب شده بود.
ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ به سپیده حقی

احسان 25 شهریور 1400

خواب دیدم که در دستشویی برای فضای حاجت رفتم ولی شلوارها که پایین کشیدم دیدم که شلوار من مقداری مدفوعی شده است و بعد نیز در همان حالت ایستاده بقیه مدفوع را کرده‌ان بعد مادرم آمده و با دست آنرا از درون سنگ توالت جمع میکند تعبیر ان چیست

پاسخ به احسان

سپیده 20 شهریور 1400

سلام ، خواب دیدم شخصی (خانم) داخل توالت نشسته در روبهرویش به سمت من که نشسته ام در اتاق نشیمن باز ،بدون خجالت مدفوع میکند .؟...تعبیرش چیست؟

پاسخ به سپیده

ایرج طاهری ... شهر اراک 15 شهریور 1400

سلام خدمت شما .. بنده در شب گذشته خوابی مبنی بر اینکه در سرویس دستشویی وارد شدم که مشاهده همه کاسه های توالت شدم که همه در آن مدفوع کرده بودن و بنظر می رسید که انگار من سعی بر شستن شان داشتم که با نگاهی که داشتم و از روی بیزاری چنین صحنه ایی انجا را ترک کردم ....
با تشکر فراوان

پاسخ به ایرج طاهری ... شهر اراک

حامد 15 شهریور 1400

سلام من حال خیلی بدی دارم لطفا جواب بنده رو زودتر بدید خدا خیرتون بده
در خواب دیدم که شلنگ دسشویی رو کسی با مدفوع نجس کرده و من با دستم تمیزش میکنم و دنبال جایی میگردم که دستم رو بشورم.
و در همین خواب دیدم که باران شدیدی گرفت و سقف خونه ما باران میاد داخل که من سعی کردم ببندمش و با کمک شخص دیگه جلوی ورود باران رو گرفتیم
ممنون از مهر شما

پاسخ به حامد

هانیه 13 شهریور 1400

من خواب دیدم توی دستم مدفوع کردم و مثل یه چوب بلند بود و رنگ اش هم به سفیدی می زد ،توی کاسه توالت افتاد نصف اون تبدیل شد به یه پرنده شبیه گنجشک و اندازه یه گردو موند کف دستم.

پاسخ به هانیه

هلا 12 شهریور 1400

سلام .من بارها خواب دیدم که در یک چهار گوشه مانند که با آجر به اندازه توالت معمولی درست شده ،مدفوع میکنم که این چهار گوشه کف ان شن و هیچ سوراخی هم برای دفع مدفوع ندارد .شاید در طول 10تا 20سال گذشته 7 الی 8 بار این خواب را دیدم .

پاسخ به هلا

محمد 19 شهریور 1400

چندین بار خواب دیدم در یک توالت عمومی خیلی کثیف و بدون آب مدفوع کردم. فضای کثیف و ناراحت کننده ای بود پر از سوسک. لباس هایم هم به مدفوع آلوده شده. تعبیرش چیست؟

پاسخ به محمد

علی 12 شهریور 1400

خودمو در توالت خونه خودم دیدم تنگ و باریک وایستاده بودم ادرار میکردم و یه تیکه مدفوع روی سنگ توالت دیدم ک دولا شدم و با آب شستمش و رفت، بعدشم از توالت رفتم بیرون بدون هیچ ترسی، دفعات قبلی ترس داشتم

پاسخ به علی

سعادت 11 شهریور 1400

من خواب دیدم که وارد یک ساختمان شدم بی اختیار و بدون اینکه لباسهایم کثیف شوند و در حال پیاده روی در چند نقطه مدفوع کردم و بعد با دستمال کاغذی آنها را جمع کرده و در توالت خودم را شستم

پاسخ به سعادت

مریم 10 شهریور 1400

سلام
خواب دیدم در مترو مدفوع کردم (حتی انگار در خواب و بیداری بودم و واقعا احساس میکرذم بی اختیار دارم مدفوع میکنم) خیلی زیاد بود. سعی کردم در جمعیت قطار مترو پنهانش کنم اما خجالت کشیدم و برگشتم که پاک کنم ولی زیاد بود و بسختی پاک میشد دیدم لباسم خیلی آلوده س رفتم جایی پاکش کنم خیلی زیاد بود و شدیداً درگیر پاک کردن بودم و پاک نمیشد.

پاسخ به مریم

پریسا 8 شهریور 1400

خواب دیدم یه خانم مسن رو بعنوان خدمتکار منزل گرفتم و گفت حالم خوب نیس من و مادرم براش دارو گرفتیم (هر دو پرستاری خوندیم)
مادرم براش تزریق کرد کرد یهو چنان مدفوع کرد بخودش تا خواست بره تو حیاط تمام دم در هال رو پر از مدفوع کرد یکمش پاشید به سر و صورت مادرم . خونمو کثیف کرد با مدفوع اون خانم .
ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

پاسخ به پریسا

زهرا 31 مرداد 1400

در عالم واقعیت همسرم بمن خیانت کرد البته الان اون خانم دیگه تو زندگیش نیست
ما صاحب یه فرزند پسر 18ماهه هستیم
برادر همسرم انسان شرور و حسودیه
خواب دیدم معشوقه همسرم و برادر همسرم خونه ی من هستن و خونه پر از مدفوع شده و من گریه کنان همسرمو صدا میزنم که بیا ببین خونمون چه شکلی شده که از خواب پریدم
لطفا راهنمایی کنید نگرانم

پاسخ به زهرا

مجتبی 21 دی 1400

سلام
خواب دیدم به حالت شناور و در ارتفاء کم و با کمی تلاش(بدون پر و بال) از جایی به جایی پرواز میکنم و مردم را میبینم و مدفوعی شاید بیش از بیست سانت از من آویزان است و نمی افتد. کمی نگران دیده شدن توسط مردم هستم ولی مشکلی نیست. بعد روی درختی که ظاهرا پرنده هایی هم بودن نشستم. بعد مدتی به درب خانه ایی (کمی در بلندی) که نمیشناختم و یه اتاق نیمه ساخته روبرویش بود نشستم و موفق شدم مدفوع را در حضور پسر و دختری جوان که به سینما میخواستن برن جدا کنم و کف آن اتاق انداختم این بار کمی مایع هم همراه مدفوع دیدم ولی احساس کثیفی و ناپاکی نداشتم.
ممنون میشم تعبیرشو بدونم

پاسخ به مجتبی

مصطفی 11 شهریور 1400

سلام
درخواب دیدم که پا در مدفوع گذاشتم که تا زیر زانو پاچید و حالم از بوی تعفن و دیدن این منظره بد شد و سعی در پاک کردن آن داشتم.

پاسخ به مصطفی

فروغ حسنی 11 شهریور 1400

خواب دیدم که روی زمین تو خونه مدفوع ریخته و پسرم میگه چاه دستشویی بند بوده و من با چاه بازکن باز کردم و مقداری مدفوع روی زمین پاشیده شده لطفا تعبیر خواب من را بگویید

پاسخ به فروغ حسنی

محسن 26 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم روی یک چهار چوب درب مدفوع کردم بعد بادست جمعش کردم البته فکر کنم تو یک صف بودم ویکی هم داش نگاه هم میکرد

پاسخ به محسن

مهدی 26 مرداد 1400

من خواب دیدم تو جمع خانوادگی مدفوع کردم ولی کسی متوجه نشد و سعی کردم کسی متوجه نشه بعد از همه خداحافظی کردم اومدم بیرون تو باغچه از پاچه شلوارم انداختمش بیرون زحمتتون تعبیرش و میخواستم بدونم

پاسخ به مهدی

محمدرضا ونکانی 4 شهریور 1400

خواب دیدم در جمع فامیل خیلی زباد در لباس خود مدفوع کردم که همه جا رو و بدن خواهر زنم رو آلوده کردم بعدش رفتم حمام و حودم رو شستم.
ممنون که تعبیر میکنید

پاسخ به محمدرضا ونکانی

omid 25 مرداد 1400

من خواب دیدم ظرفهارو با فامیل و خانمم داریم میشوریم که یهو ظرفها درون جوب آب میریزند و من در تلاش خارج کردن آنها از جوی آب هستم که آب جوب به دهانم میرود حالم بهم میخوره میرم دستشویی و توی روشویی مدفوع میکنم و خانمم که میاد تو دستشویی برا اینکه کسی نبیند مدفوع رو با دستم برداشته و توی کاسه دستشویی میریزم از آن ور یک موش در حال فرار میبینم میخوام که اونو بگیرم یه گربه گوچیک هم میبینم با این که خانمم از گربه وحشت داره اونو با دست میگیره پرتش میکنه اونور .خلاصه از خواب بیدار شدم دیگه خوابم نبرد انقدر که چندش بود خوابم این وسط شوهر خالمم زل زده بود به دستشویی که من و خانمم اونجا بودیم.ببینید تعبیری داره این خواب الان سه روزه تو ذهنم مونده

پاسخ به omid

سارا 25 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم در یک دشت مدفوع کردم دوبار بسیار بزرگ بود بعد با دستمال خودم را تمیز کردم بعد یک نفر اومد و گفت این مال کیه من سکوت کردم و با آب ان را شستم و ک در فاضلاب افتاد چن نفرم اونجا بودن

پاسخ به سارا

مهدی 21 مرداد 1400

خواب دیدم در یک اتاقی که گوشه آن دستشویی داشت نشستم و رفع حاجت کردم (مدفوع) اما در حین انجام کار افرادی امدند و دور اتاق نشستند و سفره ای برای صرف غذا پهن شده بود. من هم از حضور آنها سختم بود و به نظر میرسید در هنگام شستشوی خودم، برخی از افراد داخل اتاق از بویی که در هنگام شستشو برخواسته بود ناراحت شدند.

پاسخ به مهدی

محیا 18 مرداد 1400

سلام دیشب خواب دیدم تو پارکینگ یه ساختمونی هستم و تعداد زیادی لحاف شسته شده اونجا بود خم شدم ببینم یهو مقداری مدفوع از بدنم بیرون ریخت چون کارگرا اونجا بودن خجالت کشیدم و یه جعبه گذاشتم روشون بعد به لحاف ها نگاه کردم و گفتم ععع اینا که لحاف های خودم هستن چند تاشونو برداشتم تا ببرم خونه و یکی اضافه برداشته بودم که نذاشتم سرجاش گفتم میبرم بالا ببینم برای کیه میدم بهش و تو مسیر راه پله ها دیدم همسایه مون قربونی کرده و تو هر راه گرد یه کله گوسفند گذاشته بودن هر کدوم با رنگی متفاوت به جلو در خونشون رسیدم دیدم یه کفش کوچیک دخترونه نوزاد آویزون کردن و با خودم گفتم پس اینا بچه دار شدن که قربونی کردند و بعد رفتم به واحد خودم
ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

پاسخ به محیا

محمد 4 شهریور 1400

بنده خواب دیدم که سر سفره غذا به هنگام غذا خوردن دستشویی کردم (مدفوع)

پاسخ به محمد

یاشار 14 مرداد 1400

سلام. من خواب دیدم در حال شستن مدفوع از چاه های توالت هستم ولی مدفوع ها هر چه آب می‌گرفتم پایین چاه نمی‌رفت. تعبیر چیست؟

پاسخ به یاشار

اسمعیل 22 آبان 1400

در خواب دیدم مدفوع خیلی بزرگی از خودم در کاسه توالت گیر کرده و به سختی تخیله شد. خواستم تعبیر آن را بفرمایید.

پاسخ به اسمعیل

لعبت السادات باقری موسوی 13 مرداد 1400

خواب دیدم داخل مستراح قدیمی هستم مدفوع کردم ودیدم با مدفوع ام روده ام هم بیرون آمده دست زدم ودرخواب بخودم گفتم چطوره که زنده ام با وجود اینکه روده ام با مدفوع بیرون آمده ام

پاسخ به لعبت السادات باقری موسوی

سیامک 22 مرداد 1400

خواب دیدم در خانه خواهرم دربین مهمانها هستم عروسی بود
برام فشار آمد خجالت کشیدم بیرون برم
خواستم در گوشه خونه مقداری مدفوع کنم که یواشکی بردارم کسی متوجه نشهئ

متاسفانه خیلی زیاد شد
هنگام پاک کردن یک نفر دید همه را خبر کرد
پاک کردم ریختم داخل شلوارم و بعد توی نایلون و با شلوار نوه خواهرم زمین را پاک کردم
گرچه روی زمین آثارش ماند و دست و رویم کلا مدفوع شد

سعی میکردم توجیح گنم که دارو خوردم و از عوارضش خبر نداشتم نمیدانستم بتعث میشه آدمی بریزینه توی شلوارش

به هرحال همه جا و دستهایم و خانه خواهرم را آلوده کردم
همه هم داشتند میخندیدند
عده ای تهوع گرفتند میخواستند شام هم نخورند

لطفا برام بگید چی میشه

ممنون

پاسخ به سیامک

زهرا 13 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم میخوام مدفوع کنم ولی جایی نبود،همسرم یک نایلون آورد و داخل اون مدفوع کردم خیلی زیاد، و سرش رو گره زدم و خونه یکی از آشنایان روی دیوار آویزون کردم، بعداز چندروز رفتم و اونو ازشون گرفتم که مدفوع هم درون نایلون خشک شده بود بو کردم ولی اصلا بو نمیداد، و بنظرم انداختم تو توالت، البته کنارش اتفاقهای دیگه هم افتاد، مثلا مرد همون خانواده با زن جوانی ازدواج کرده بود و اونم باردار شده بود و به زن اولش و دحترش میگفت با او خوشرفتاری کنین و شادی اونو مهیا کنین و... و بعد از خالی کردن مدفوع به سمت خونه رفتم و یک چاقو آشپزخونه هم دستم بود وقتی رسیدم خونه بهم خبر دادن که همون مردی که زن دوم گرفته بود فوت کرده و میخواستم باز برگردم برم تعزیه ش، لطفا تعبیرشو بگین، ممنون

پاسخ به زهرا

Zahra 13 مرداد 1400

خواب دیدم که فکرکنم بچه پسر روی من از گردن به پایین مدفوع کرده تعبیرش چیشت؟

پاسخ به Zahra

فاطمه حاتمی نیا 25 مهر 1400

سلام من حوالی ساعت 6تا 7.5 بود خواب دیدم برادر زاده ام که نزدیک به دو سالش هست در دستشویی مدفوع خیلی زیادی کرده به طوری اصلا باور کردنی نبود و من در حال تمیز کردن و شستن دستشویی بودم و اینقد این کار طول کشید اما بالاخره تموم شد و دستشویی تمیز تمیز شد میشه تعبیرش رو بگید لطفا

پاسخ به فاطمه حاتمی نیا

مهناز پناهی 13 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم پسر کوچیکم که سه سالشه تو‌تخت پی پی کرده وقتی رفتم دیدیم اونجا پر از پی پی و کرم هست و من همش تاکیدد می کردم اینجا از قبل پی پی بوده و کرم داشته و به خاطر پی پی بچه من نیست و سریع بردم بشورم و همش گریه می کردم و میشستمش که دیدم تو دهنش هم پی پی هست که جبغ زدم و‌کریه کردم بعد دیدم تو دهانش یه چیزهایی مثل کرم که از دهنش داشت رشد میکرد و جدا نبودن فقط جیغ و‌گریه بود ..تروخدا برام تعبیر کنید

پاسخ به مهناز پناهی

فرشته 13 مرداد 1400

سلام خواب دیدم یه بچه و نوزاد ک نمیشناختمش ولی انگار اشنا بود یهو مدفوعشو ک رقیق بود ریخت روی من البته یه لحظه حس کردم اون بچه توی لباس من دفع کرده و تا اخر خوابم هم توی شوک بودم و انگار نمیخواستم که تکون بخورم ک بدنم آلوده تر بشه گرم بودن مدفوع رو حس میکردم. تعبیرم چی میشه

پاسخ به فرشته

سعادت 19 مرداد 1400

من هر موقع خواب مدفوع ببینم شوهرم خیلی پول گیرش میات که کل قرضهامون ومیدیم راستشو بخواین کاش همیشه خواب مدفوع ببینم

پاسخ به سعادت

سعادت 19 مرداد 1400

بزودی حامله میشی اگه شدی به ایمیلم پیام بده بگو شدم

پاسخ به سعادت

ماندانا 5 مرداد 1400

من خواب دیدم در یک توالت فرنگی مدفوع کردم و در اونجا یک خانم و بچه هم بودند که اصلا نمی شناختم بعد که من از روی فرنگی بلند شدم دیدم از کف شور داره آب و یک مدفوع بزرگ خارج میشه

پاسخ به ماندانا

هیوا 1 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم که مدفوع کردم و تمام دیستشویی و کثیف کردم بعد میخواستم مدفوعم که یکم خشک بود رو با دستم بردارم
دستکش نداشتیم تو خونه و من رفتم پلاستیک برداشتم به جای دستکش.بدون اینکه کسی بفهمه رفتم برداشتم و انداختمش تو کاسه توالت و دستشوییو شستم قشنگ
فکر کنم وسط دستشویی شستن یکم از مدفوعمو دست زدم ولی بعدش دستمو شستم ولی بازم احساس میکردم دستم کثیفه
میشه بگید تعبیر خوابم چیه؟

پاسخ به هیوا

مهسا 31 تیر 1400

خواب دیدم توالت خونمون دارم مدفوع میکنم و پدربزرگمم بود و اونم داشت مدفوع میکرد و من با تعجب نگاش میکردم و همین صحنه فقط دیدم و خیلی برام عجیب و غیرطبیعی بود میخواستم بلند شم یا حرکت کنم نمیتونستم و به مدفوع خودم نگاه کردم و بقیشو یادم نیست

پاسخ به مهسا

فرزاد 25 تیر 1400

سلام
درخواب دیدم خونه برادرم هستم درتوالت مدفوع می کنم قبل ازشستن چند قدم جلوتر حرکت کردم آنجا دیگه توالت نبود خونه بود وبرادرانم هم بودن ومقداری مدفوع دریک نقطه روی فرش افتاد،من آن را بادست برداشتم البته درچند نقطه بود وآنها رابادست برمی داشتم تا خونه راتمیز کنم.

پاسخ به فرزاد

بابک 25 تیر 1400

سلام خواب دیدم مدفوع میکنم از بس که رقیق بود تمام لباسم مدفوعی شد که ازخواب بیدارشدم لطفا تعبیرش را بفرمایید درصورت امکان در واتساپ سپاسگذارم

پاسخ به بابک

sam 24 تیر 1400

در خواب دیدم مدفوع کردم خیلی آبکی بود واز شلوارک می ریخت من با یه پارچه جمع میکردم تا کسی نبینه

پاسخ به sam

علیرضا عزیزخانی 22 تیر 1400

من در خواب دیدم سر کوچه ای آشنا مدفوع زیادی کردم دونفر هم اینور و اونور هستن
درحال شستن بودم که آب آفتابه تمام شد اما هنوز کثیف بودم
رفتم خونه عموم که نزدیک به همونجا بود خودم رو در دستشویی تمیز کردم

پاسخ به علیرضا عزیزخانی

مرجان 19 تیر 1400

سلام .
خواب دیدم وارد دستشویی شدم .دستشویی کثیف و اطراف آن مدفوع و یک طوله سگ و کره اسب بسیار زیبا اما مرده هم آنجا بود که تازه متولد بودن. منم برگشتم و با اهل خونه شاکی که توالت آنقدر کثیف است که زایشگاه حیوانات شده. البته یجایی پا روی مدفوع هم گذاشتم اما فرو نرفت. خواهش میکنم خوابمو تعبیر کنید چون در حال تصمیمات مهمی برای زندگیم هستم . باتشکر

پاسخ به مرجان

وحیده 20 تیر 1400

سلام خواب دیدم من و خواهرم تو ی پاساژی هستیم ک تو هر مغازه ای یک کاسه دسشویی است خواهرم تو تمام این کاسه ها مدفوع کرده بود ک حالت اسهال داشت و تمام این کاسه ها پر شده بود و من تعجب میکردم و ب خواهرم میگفتم تو چطوری این همه مدفوع کرده ای و خودمم احساس داشتن مدفوع داشتم ولی نمیدانستم کجا دسشویی کنم چون تمام دسشویی ها کثیف بود ولی در آخر ی دسشویی نسبتا تمیز پیدا کردم ولی قبل از اینکه کامل بشیم و لباسمو پایین بکشم ی مقدار مدفوع کردم طوری ک وقتی نگاه کردم لباس زیرم کثیف شده بود ی مقدار کم و خیلی ناراحت شدم ک من چرا اینکارو کردم ولی تو همون حال تو کاسه دسشویی مدفوع کردم وقتی از خواب پریدم فکر میکردم واقعا لباسم با مدفوع آلوده شده لطفا تعبیر کنین

پاسخ به وحیده

شهره 18 تیر 1400

باسلام...من دیشب خواب دیدم که پسرم مدفوع کرده است وقتی رفتم او رابشورم دیدم که خودم مدفوع کرده ام و او را از دیگران قایم میکردم تا کسی نبینه وهرچه راه میرفتم مدفوع هم پشت سرم میریخت و من ان را پاک میکردم ..ممنون میشم جواب بدین ..

پاسخ به شهره

سحر 22 تیر 1400

سلام من خواب دیدم توی یک سطل مدفوع زیاد و به رنگ سیاه کردم و میخواستم آنها را توی یک پلاستیک بریزم و بریزم دور اما همان موقع خانواده ام آمدند و چون من نمیخواستم متوجه بشوند دیگر نتوانستم این کار را بکنم و دنبال فرصت بودم که وقتی که کسی حواسش نیست سطل را بشورم و آخر این فرصت را به دست آوردم و سطل را داخل توالت بردم و توش آب ریختم و شستمش ممنون تعبیر کنید

پاسخ به سحر

سجاد 11 تیر 1400

باسلام خواب دیدم در جمع خانوادگی هستیم من یک لباس شیک به تن دارم وارد سرویس بهداشتی عموم میشم یک تیکه مدفوع انجا هستش که اول به لباس و بعد به دست من خورده میشود و من سری در حال شستن میشود که از خواب میپرم
سپاسگذارم اگر جواب بدهید

پاسخ به سجاد

الهه 11 تیر 1400

سلام
من بعد از نماز صبح که خوابیدم خواب دیدم مادربزرگم (مادر پدرم که فوت شده در واقعیت) با فامیلای پدرم خونه مون هستن. من مادربزرگم میبرم دستشویی البته تو حمام توالت فرنگی داریم بردمش اونجا. دیدم در توالت فرنگی رو زمینه برش داشتم که بذارم سر جاش که مادربزرگم بتونه بشینه و کارشو انجام بده ولی داخلش پر از مدفوع بود و دستم کثیف شد منم حالم بد شد ولی گفتم اشکال نداره پیر زن گناه داره. دستمو شستم و در توالت فرنگیم گذاشتم و با شلنگ آب گرفتم تمیزش کردم بعدم سیفونو زدم که انگار یهو دستشویی گیر کنه مدفوع پر شد تو توالت. ولی بعدش خوابم عوض شد دیدم خواهرم با یه دختر بچه تو بغلش رو توالت فرنگی نشسته یه نفر دیگه م تو حمام بود داریم صحبت میکنیم بعد من دیدم پاهای اون دختر بچه که جوراب سفیدم پاش بود رفته تو آب توالت فرنگی البته آبش زلال و تمیز بود. به خواهرم گفتم پای بچه خیس شد و اونم پاشو درآورد.
بعد از اونجا اومدیم بیرون دیدم همه مهمونا پشت در دستشویی اصلی خونمون جمع شدن انگار نگرانن و مادربزرگم رفته بود اونجا دستشویی و درم بسته بود. من پرسیدم اتفاقی افتاده؟ گفتن نه. ولی یکم حالشون آشفته و نگران بود.

پاسخ به الهه

ناشناس 19 تیر 1400

سلام.دیشب خواب دیدم پسر همسایه مون اومده خونمون دستشویی داشت. بردمش توالت ابتدا ادرار کرد بعد کلی مدفوع کرد که شروع کردم به شستنش.

پاسخ به ناشناس

زهرا 10 تیر 1400

سلام ، من خواب دیدم با یه بچه عقب مانده که تو خواب به اصطلاح خاهرم هست از پله پرت شدیم پایین نگاه کردم دیدم پاهام تا زانو پر از مدفوع شده با دستمال مدفوع رو پاک کردم ولی اون بچه عقب مانده که همراهم بود غیب شد من نگرانش بودم هرچی دنبالش گشتم ندیدمش رفت حرم امام رضا و خانه خدا دعا کردم که پیداش کنم و حالش خوب باشه اخرش دیدم اومد کنارم لبخند بهم زد بغلش کردم صورت همو بوسیدیم ولی هنوز عقب مانده بود ( تو خواب به اصطلاح خواهرم بود ولی هم اسم دخترم در واقعیت بود )

پاسخ به زهرا

علی 9 تیر 1400

سلام
دیشب خواب دیدم پدرم حالشون خوب نیست(انگار در حال احتضار بودن) و کنار دو تا از دوستان خانوادگی مون که قبلا فوت کردند دراز کشیدن.. منم کنارشون نشسته بودم و با صدای بلند چند آیه از قرآن رو خوندم..
یهو دیدم حال پدرم بدتر شده و از دهنشون خون زیادی خارج شد بعدش بلندشون کردم بسمت حموم میبردمشون که دیدم مدفوع از بدنشون خارج میشد..
با خاک انداز و جارو مدفوعشون رو جمع کردم از رو فرش..
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

پاسخ به علی

حامد 19 تیر 1400

من در خواب دیدم در کنار پدر مرحومم در یک جنگل راه می رویم که دو یا سه حیوان وحشی که مریض هستند هم آنجا راه می روند اما با ما کاری ندارند .
داخل جنگل به توالت رسیدم و هر دو رفع حاجت (مدفوع) کردیم
ما سفارش غذا برای خانه یکی از آشنایان داده بودیم ولی پدرم راضی نشد برویم
اما رفتیم در توالت آنها هم رفع حاجت (مدفوع) کردیم و پول غذا را پدرم داد اما داخل نرفتیم و غذا نخوردیم

پاسخ به حامد

sadaf 7 تیر 1400

سلام خواب دیدم سنگ توالت در انظار عموم بود و من مدفوع کردم و بقیه یا براشون‌مهم نبود و نگاه نمیکردن یا تکو توکی نگاه میکردن خواستم خودمو بشورم آب قطع شده بود یکی از دوستامو دیدم و ازش خواستم افتابه رو برام پرکنه و بیاره و همین کارو هم کرد و من خودمو تمیز کردم تعبیرش چی میتونه باشع؟

پاسخ به sadaf

حسین 7 تیر 1400

سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم که جلوی در خونمون مدفوع کردم بعد با یک پارچه خودم رو پاک کردم

پاسخ به حسین

محمد 16 تیر 1400

سلام در خواب دیدم در داخل توالت مدفوع میکنم و مدفوع بسیار زیاد زیاد از بدنم خارج میشد به حدی که برایم عجیب بود آنهمه مدفوع

پاسخ به محمد

مهدیاس 6 تیر 1400

سلام .بعد از اذان صبح خواب دیدم که در دستشویی مدفوع میکنم..و در همون حال دو مرد روبروی من نشسته بودن..یکی پشت به من بود و دیگری برگشته بود در حالی که مدفدع میکردم به من نگاه میکرد..
ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ به مهدیاس

نسیم 6 تیر 1400

سلام
خواب دیدم در حمام مدفوع کرده ام و مدفوعم سبز رنگ است و آن را با آب شستم اما باز هم مدفوع کرده ام و دیگران دیدند و استفراغی مثل همان مدفوع سبز رنگ کردند

پاسخ به نسیم

پرنیا 5 تیر 1400

سلام.خواب دیدم در یک حرم که نمیدونم حرم چه کسی بود و افراد خیلی خیلی زیادی اونجا بودن و اکثرا اشنا بودن مدفوع کردم و در حال شستن مدفوع خود بودم و برایم کاملا عادی بود…

پاسخ به پرنیا

M 5 تیر 1400

سلام، خواب دیدم استغفرالله لای نان مدفوع کردم و در کیسه گذاشته و در چاه انداختم، لطفا تعبیر کنید فکرم آشفته هست

پاسخ به M

محیا 21 تیر 1400

من خواب دیدم از سقف دسشویی اب زیاد میومد و این ار با خودش مدفوع هم آورد تا وسط سالن پذیرایی خونمون

پاسخ به محیا

سایه 5 تیر 1400

سلام
خواب دیدم به اتفاق همسرم یه جای نا مشخصی بودیم که یک مرتبه یه روزه از یه چیز کیسه مانند بزرگ باز شد گه از اون روزنه اول مدفوع زیادی بیرون ریخت و اون رو زنه کم کم بزرگ میشد و بعدش تعداد زیادی خوک طوسی مایل به آبی بیرون میومد که از وحشت از خواب بیدار شدم

پاسخ به سایه

سجاد 5 تیر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم که مدفوع میکردم اون هم روی سر خودم خیلی زیاد ممنون میشم تعبیرش رو بدونم

پاسخ به سجاد

Mahdeih 4 تیر 1400

سلام من خواب دیدم توی سرویس بهداشتی مدفوع میکنم بعد بلند میشم بدون اینکه مدفوعم رو از روی سنگ توالت بشورم بلند میشم و با شخصی که کنارم وایستاده حرف میزنم(چهره شخص یادم نیست)بعدش یهو یکی میاد تو(بازم نمیدونم کیه ولی یک حسی میگه مامانمه دقیق نمیدونم)بعد اون یک نگاه به مدفوع میکنه بعد من خیلی ریلکس میگم این مدفوع منع میشورمش خودم

پاسخ به Mahdeih

افشین 3 تیر 1400

با سلام
من خواب دیدم که در حین راه رفتن دارم مدفوع میکنم تا خودم رو به یک توالت عمومی برسونم وقتی رسیدم به توالت با یه توالت خیلی کثیف که مدفوف از چاهش زده بود بیرون مواجه شدم .
ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید

پاسخ به افشین

مسعود 20 تیر 1400

سلام خواب دیدم که مدفوع کردم تومحل کارم همکارام اومدن باهاشون بحثم شدوسعی داشتم کاری کنم به کسی نگن وتلاش میکردم که روشو بپوشونم.ممنون تعبیرش روبگید

پاسخ به مسعود

حلیمه 1 تیر 1400

سلام سه شب پیش خواب دیدم توخون پدریم هستم ولی تو واقعیت اون شکلی نیس . من به پهلو دراز کشیدم رو بالش پلاستیک سوسیس قرمز نو دستمه گرفتم پشتم توش مدفوع میکنم مث سوسیس تکه تکه بسته بندی میش . یهو دادشم اومد اما خجالت نمیکشیدم و خودم هم تعجب کردم ازین بابت ی چن تا لک کثیفی هم ریخته بود رو زمین دادشم میخاس لگد کنه تمییزش کردم پاش کثیف نشه گفتم مدیونی داره. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

پاسخ به حلیمه

شیوا 31 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم که توی کوچه خودمون بودم و نزدیک خونه ولی نرفتم که تو خونه برم دستشویی دیدم خیابون و کوچه کسی نیست همونجا نشستم و ردیف به ردیف مدفوع کردم خیلی زیاد بود بعد خانم همسایه اومد بیرون و گفت چرا اینجوری کردی خجالت بکش و این حرفا و من کاری که کردمو انکار کردم و گفتم کار من نیست و سریع رفتم خونه تعبیرش چی میتونه باشه ؟

پاسخ به شیوا

سعید 26 خرداد 1400

دیدن گرفتگی توالت و اینکه من دارم میخوام بازش کنم ولی کثافتها میپاسه اطراف و میریزه رو ظرف میوه ها و خلاصه کمی اطراف به کثافت اغشته میشه وبتی من دارم توالت باز میکنم

پاسخ به سعید

Shiva 26 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم که همراه مربی رقصم که اقا هستند به مسافرت دسته جمعی رفته ایم. بین راه من میگم میخوام برم دستشویی اما پیش نمیاد که برم. اما بالاخره که دستوشیی رو پیدا کردم و رفتم مربی م هم میخواست همراه من بیاد داخل توالت و من مدفوعم داشت میریخت. همین حین که میخاستم در و ببندم سریعتر و اون هم داشت در و هل میداد که بیاد تو من توی شرتم مدفوع کردم و حجمش جوری بود که از شرتم بیرون زد. نمیدونم چه تعبیری داره.

پاسخ به Shiva

خودم 24 خرداد 1400

سلام و خسته نباشه
من مرتبط خواب مدفوع مبینم
یعنی امکان نداره هفته سه الی چهار بار به خواب میبینم
به شکلهای مختلف
اگر کسی تعبیر ی میدونه هم بهم بگو

پاسخ به خودم

Mahdiyeh 22 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم رویه سفره/ ولی هیچ غذایی رو سفره وجود نداره و من مدفوع میکنم و سفره رو جمع میکنم سریع و نمیزارم دیگران باخبر بشن و یواشکی میرم اونو تو توالت خالی میکنم تا اطرافیانم متوجه نشن
تعبیرش چی میتونه باشه؟

پاسخ به Mahdiyeh

وهاب پراشیده 21 خرداد 1400

در خواب دیدم که در توالت هستم و میخواهم مدفوع کنم ولی چون در کاسه توالت مدفوع هست حالم به هم میخورد
یادم نیست که مدفوع میکنم یا نه

من حس میکنم که این خواب مهمی هست ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ به وهاب پراشیده

پارسا 19 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم که مقدار زیادی مدفوع توی حموممونه ولی با اب تونستم پاکش کنم تعبیرشو بگید ممنون میشم

پاسخ به پارسا

فریبا 18 خرداد 1400

سلام
خواب دیدم منو خواهر و برادر بزرگم از یه کوه داشتیم بالا می‌رفتیم بالای کوه یه اتاقکی بود که یه چیز مهم داخلش بود که خیلی از بدست آوردنش خوشحال می‌شدیم داشتیم میرفتیم سمت کوه بالای کوه نزدیک اتاقک یه راه باریک بود که به حالت یه دایره با قطر ده متر دورتر دورش مدفوع کرده بودند مدفوع های بزرگ که قطر هر مدفوع تقریبا هفت سانت و طول بزرگی داشتند مدفوع تازه نبودند خشک شده بودند از کنارشون رد شدیم ولی من یکی دوبار پاک روی مدفوع ها رفت و خواهر و برادرم پشت سرم می آمدند به داخل اتاقک رسیدیم یه سر بریده یه جوان و یه دست بریده از مچ داخل اتاقک دیدم سره فقط صورت بود قسمت پشت سر نداشت و پوست صورتش تازه بود انگار زنده بود یه لحظه که وارد اتاق شدم چشم به سر خورد ترسیدم از خواب بیدار شدم

پاسخ به فریبا

جهاندار 23 خرداد 1400

سلام پاسخ فریبا تعبیر خوابتون شما هم اکنون مجرد هستین به دنبال شوهر پولدار هستین اتفاقأ در آینده نه چندان دور همچین اتفاقی براتون میوفته خانوادتون هم راضین به این وصلت

پاسخ به جهاندار

لیلا 17 خرداد 1400

سلام،خواب دیدم خونه مادربزگم هستم یه دستشویی جدید تو حیاط براش درست کردن خیلی تمیز و لاکچری با سنگای خیلی خوشگل سعی کردم بشینم بعد خیلی دستشویی عجیبی بود که تا حالا ندیده بودم،نتونستم کاری بکنم بلند شدم رفتم بیرون دیدم دستشویی قدیمی همون کنار دستشویی جدیده،رفتم اونجا کارمو بکنم ببهشید دیدم خیلی مدفوع کردم کاسه توالت رو گرفته بودن بایه ورق المینیوم فقط سواخ چاه مونده بود منم دقت میکردم که همونجا کارمو بکنم کنارش کثیف نشه،کارمو کردم دیدم زیاد شد سر ریز شد اب گرفتم که بره دیدم مدفوع من اب که میگیرم پر از سبزی و شاخ وبرگه

پاسخ به لیلا

ناشناس 15 خرداد 1400

سلام وقت شما بخیىر من خواب دیدم که با مادرم بشدت دعوا میکردم. رفتم با مادربزرگم صحبت کردم که اصلا حال و اوضاع پوستش خوب نبود خیلی سیاه و تیره شده بود و پوستش پر از دونه های ریز سفید و بعدش داداش کوچکم کم کم مدفوعش داشت میومد بیرون که داشت به سمت دستشویی می دوید.منم دیدم برادر بزرگم میخواد مدفوع بالا بیاره و خودمم حالت تهوع گرفتم دویدم داخل آشپزخونه بالای سطل ذباله وایسادم و کلی از دهانم اسهال اومد بیرون بشدت و روان.خیلی از اعضای فامیل هم اونجا بودنو نگاهم میکردن و گفتن اوف چه بویی هم داره.تعبیرش چی میتونه باشه؟ممنون

پاسخ به ناشناس

مجید 14 خرداد 1400

من خواب دیدم در حال راه رفتن مدفوع از من خارج شده .و محلی که نمیدانم کجاست آلوده شده
اما برگشتم و تمیز کردن و بیدار شدم

پاسخ به مجید

پارسا 14 خرداد 1400

سلام
من خواب دیدم ک روی یه پل هوایی که جایی آشنا برام بود دارم مدفوع میکنم جوری ک میریزه پایین
اولش حس میکردم پل روی یه رودخونه اس اما یکم بعدش توی خواب یه پل هوایی آشنا نزدیک خونمون بود...

پاسخ به پارسا

آناهیتا 14 خرداد 1400

با سلام و وقت بخیر
من خیلی ساله خواب مدفوع میبینم، به این صورت که یه عالمه دستشویی میبینم که همش پر مدفوعه.
یا یه دونه سنگ توالت میبینم که پره مدفوعه.
من خواب خود مدفوع رو میبینم. اما مثل بقیه که خودشون مدفوع میکنن و از این چیزا نه.
همیشه خواب میبینم یه جایی هستم که پر از مدفوعه و من دارم میبینم.
ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ به آناهیتا

آرمین 13 خرداد 1400

سلام
خواب دیدم که مدفوع کردم و خودم آن را دست گرفتم که تا منزل بیارم و بریزم تو توالت و موفق ب این کارم شدم

پاسخ به آرمین

عباس 13 خرداد 1400

سلام ارادتمندم استاد
در یک شب دو تا خواب دیدم اول دیدم چند تا از دوستان در توالت لم داده اند و من مقدار زیادی مدفوع داشتم که بعد از مدفوع آن را با آب شستم و دومین خواب این بود که یک سگ روی فرش خانه پدرم مدفوع کرد و من دنبال تمیز کردن اون بودم

پاسخ به عباس

زینب کاظمی 12 خرداد 1400

سلام خواب دیدم مدیر شرکتی در حال حاضر در آن مشغول به کار هستم در کنار دستشویی مدفوع می کند و من از قسمت پایین در که باز بود می دیدم

پاسخ به زینب کاظمی

ش 12 خرداد 1400

خواب دیدم رفتم دستشویی خونه یکی از آشنایان. توی سنگ توالت کلی مدفوع بود .منم داشتم آب میریختم که بره. تعبیرش چیه؟

پاسخ به ش

کریم 12 خرداد 1400

سلام.. بنده خواب دیدیم مدفوع کرده‌ام و هی می‌شویم وباز دستم مدفوعی میشوم و بوی آن دیگران را ا یت می‌کرد و من آن را به چیز دیگری نسبت میدادم و جند جا مدفوع بنده بود که سعی داشتم آنها رو از بین ببریم.. چند با ینده این خواب را دیده ام و دفعه اول نیست.. ممنو ن میشم خواب مرا تعبیر نمایید

پاسخ به کریم

Feri 11 خرداد 1400

سلام خواب دیدم خواهر شوهرم ب خونمون اومد و مدفوع خودشو در ظرفی ریخته بود و اونو ب من داد و من هم با تعجب ب مدفوع نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم چطوری این همه مدفوع کرده.مدفوع هم سفت بود

پاسخ به Feri

فاطمه 11 خرداد 1400

سلام خواب دیدم منزل یکی از آشنایان که دستشویی خیلی تاریک و کثیفی بود رفتم و از قبل مقداری مدفوع اطراف سنگ توالت بود و من نیز خود مشغول مدفوع کردن بودم که یهو در دستشویی باز شد و یکی منو در اون حالت دید و من سعی می کردم که در رو ببندم و اون شخص منو در حال مدفوع کردن نبینه و در همین حین از اون در دیگه ی دستشویی باز یکی در رو باز کرد (دستشویی دو تا در داشت) و من همش در استرس و درگیر این بودم که درهارو ببندم که کسی منو نبینه البته که یکم منو دیدن-و مدفوع من کامل ازم خارج نمیشد و من همش درگیر این هم بودم که چرا کامل خارج نمیشه ازم و توی همون حالت موندم..

پاسخ به فاطمه

ن.خ 11 خرداد 1400

سلام.خواب دیدم در قبرستان بین دو قبر میان مردم مدفوع کردم ولی کسی ندید،وبعد از اطراف خاک آوردم وروی آن خاک می ریختم کسی متوجه نشد کار من بوده،زمان خاک ریختن نزدیکترین شخص کنار من پدرم بود وبعد چندتا زن آمدند نشستند انجا وشروع کردن به گریه وزاری

پاسخ به ن.خ

سهیلا 10 خرداد 1400

سلام. تو خواب دیدم تو حیاط خونه ای که نمیدونم کجا بود آب پاشی میکردم،حیاط قشنگی بود،جلوی در ورودی خونه مدفوع کردم،بعد با دست جمعش کردم ریختم تو زباله ها و اونجا رو شستم، تو دیدرس دائی بزرگ و عموی بزرگم بود. کسی تعجب نکرد،برای منم عادی بود!

پاسخ به سهیلا

الهام 10 خرداد 1400

خواب دیدم پسرم تو ظرفی که در دستم بود دستشویی میکرد

پاسخ به الهام

یایا 9 خرداد 1400

خواب دیدم تو ی ماشین نشستم و آشناهامونم هستن و من بی اختیار دسشویی میکردم و از ترس اینکه نفهمه کسی نشسته بودم روشون و بعد ازینکه همه پیاده شدن ریختمشون بیرون و جاشو رو صندلی با خاک پوشوندم

پاسخ به یایا

وحید 9 خرداد 1400

سلام خواب دیدم با خانواده و خانم مرحوم به جایی مثل پیکنیک یا باغی رفتبم و من نتونستم مدفوع خود را نگه دارم و از پاچه شلوارم ریخت لگد کردم و با خجالت طوری برخورد کردم که کسی متوجه نشود

پاسخ به وحید

کالین 6 خرداد 1400

در خواب دیدم در مزرعە ای بودم روی یک چشمه کوچیک دو رو بر چشمە همش مدفوع بود و از یه جایی اب میومد برادرم روزە بود منم استکان ها رو روی اب می شستم دستم بە مدفوع خورد دخترمم اونجا داشت مدفوع میکرد یە مرد بیگانە هم بود اونجا اسهال بود
لطفا تعبیر خواب من چیست؟؟؟

پاسخ به کالین

حسین 6 خرداد 1400

سلام خواب دیدم آهویی زنده در میان مستراح یا توالت خانه ما هستش داخل مدفوع و مدفوع هم مالیده شده به آهو

پاسخ به حسین

م 6 خرداد 1400

سلام. من عقد هستم و خواهر شوهرم خواب دیده که فرزند پسر کوچکی داشتم که شلوارش مدفوعی بوده و من نبودم و هر چی بقیه بچه را میخواستن دستشویی ببرن خجالت می‌کشیده و همسرم هم حاضر نبوده بچه را دستشویی ببره بعد من اومدم و بچه را بغل کردم و میبوسیدم.

پاسخ به م

سپیده 4 خرداد 1400

خواب دیدم مادرم ک بیمار است مدفوع کرده بود و انگار پخش شده بود مدفوعش خودشم انگار کثیف شده بود

پاسخ به سپیده

بهروز 4 خرداد 1400

سلام در خواب دیدم که مدفوع میکنم و بقیه آدما از اون تناول میکنن، و از این کار بهت زده بودم

پاسخ به بهروز

سعید 4 خرداد 1400

من خواب دیدم که تو حموم میخوام دوش بگیریم ولی مقدار زیادی مدفوع تو حمومه و من میخوام هی پاکشون کنم با آب وای باز هی کثیف میشم باز خودمو میشورم، آخر تمیزش کردم و دوش گرفتم در اومدم

پاسخ به سعید

کریم 4 خرداد 1400

سلام
تو خواب دیدم روی زمین سفید به نظرم می امد که برف نشته می امدم یک دفعه ی کمی مدفوع امد به شلوارم من شلوارم را تکان دادم افتاد زمین با خود می گفتم احتمالا شلوار و بدم نجس شده برم بشورم دوستانی که از از عقب می امدند ان را دیدند مرا نشان می دادند یعنی فهمیدند کار من است

پاسخ به کریم

الهام 4 خرداد 1400

سلام خواب دبدم در منزل بکی از اقوام روی مبل مدفوع کردم در ان جمع دوستان میزبان که نمیشناختم حضور داشتند و میزبان خودس نبود و دخترم نیز حضور داشت ، بعد با دیدن مدفوع ها را برداشته و به داخل دستشویی ریختم، مدفوع ها قابلیت برداشتن با دست را داشتند

پاسخ به الهام

معصومه 4 خرداد 1400

مدت زیادیه هر شب خواب مدفوع میبینم و این اذیتم می‌کنه. تو توالت های عمومی کثیف جاهایی که نمیشناسم گاهی هم یکی منو میبینه و خجالت زده میشم . مدتیه این خوابها دست از سرم برنمی‌دارند.

پاسخ به معصومه

علی 1 خرداد 1400

در خواب دیدم در خانه یکی از بستگان که مهمان بودم در حضور جمع در کاسه توالتی که گوشه ای از هال تعبیه شده بود مدفوع زیادی کردم. در عین حال از اینکه ناچار هستم بخاطر فشار و عدم کنترل در جمع این کار را بکنم از حاضران شرمنده ام. اما سعی کردم بعداز اتمام کاسه را که قدری آلوده شده بود، تمیز کنم

پاسخ به علی

سعید 31 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم در دسشویی بودم ولی داشتم در دسشویی افتابه میریختم که فوران اب بود بیشتر همراه تیکه هایه کوچک مدفوع ...تعبیر این چیست؟

پاسخ به سعید

اکبر 30 اردیبهشت 1400

سلام دیشب خواب دیدم توی ایوان خانه ای که ناآشنابودوتمیزبودووکف ایوان باموزاییک فرش شده بودمدفوع کردم بعدازداخل خانه صدای پای کسی راشنیدم که درحال امدن به ایوان بودمن باعجله مدفوع رابادست جمع کردم وقبل امدن آن شخص غریبه ازترس اینکه متوجه نشودمحل کثیف شده راکاملا تمیزکرده وبه توالت رفتم ومدفوع راکه تودستام گرفته بودم راریختم توتوالت.

پاسخ به اکبر

فائزه 29 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم منو همسرم در خانه ی پدرم بودیم از خواب بیدار شدیم لحاف را کنار زدم دیدم همسرم درخواب مدفوع کرده و لحاف کثیف شده نجاسات رو با روز نامه برداشتم و لحاف را به حیاط منتقل کردم که بشورم چیه کسی نگفتیم که لحاف آلوده به مدفوع است

پاسخ به فائزه

زهره 28 اردیبهشت 1400

خواب دیدم از بالا یه ساختمانی دوبار مدفوع خیلی زیاد ریخت پایین انگار از لوله می‌آمد

پاسخ به زهره

امیر 27 اردیبهشت 1400

سلام
من خواب دیدم با پدرم مشغول به نان خوردن بودم ولی یک دفعه من بر روی نان خود مدفوع کردم که پدرم مرا دعوا کرد

پاسخ به امیر

فهیمه 27 اردیبهشت 1400

سلام. من خواب دیدم وارد اتاقی شدم همه جا پر از مدفوع من هم بدون اینکه کفشی پوشیده باشم روش پاگذاشته بودم و بسیار چسبنده و بوی مدفوع همه جا رو فرا گرفته بود و توی خواب هم مدام حالت تهوع بهم دست میداد گویی که یکی بهم گفت که سعیت رو بکن از این محوطه خارج بشی بیرون محوطه دیگه مدفوع نیست من تمام سعیم رو کردم تا از محوطه خارج بشم وقتی که در رو باز کردم دیدم بیرون محوطه هم پر از مدفوع و دیگه خلاصی از اون امکان نداره که از خواب پاشدم. ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید. با تشکر.

پاسخ به فهیمه

محمد 26 اردیبهشت 1400

سلام‌من خواب دیدم در عموم و در جای آشنا(روستای مادری) در توالتی ک در معرض دید همه بود مدفوع کرده ولی کثیف نشدم ولی خجالت کشیدم و دیدم عمم ک مال اونجا نبود و میدونستم مهمونه مثل من مدفوع منو شست ، بعد دوباره دیدم تو همون روستا دارم ادرار میکنم ویه تیکه کوچیک از مدفوع شخص دیگری رو دیدم

پاسخ به محمد

سیامند حسن زادکان گسیانی 26 اردیبهشت 1400

سلام
خواب دیدم یه جای تقریبا ناشناس بودم و شدیدا احساس دسشویی کردم و رفتم تو توالت برای اجابت مزاج
ولی سنگهای توالتها همه داغون بود و پرشده بود اما منم کارمو انجام دادم

پاسخ به سیامند حسن زادکان گسیانی

مینا 26 اردیبهشت 1400

با سلام
در خواب دیدم که در آشپزخانه خانه خودم بودم که مادرم (چند سالیست که به رحمت خدا رفتن) به طرفم آمد و لباس زیرش که حاوی مدفوع بود به دستانم داد و گفت اینو بنداز سطل زباله.
گفتم حالا چرا اینطوری...!
رفتم و انداختم توی سطل زباله آشپزخونه.

خیلی ذهنم درگیر شده . ممنون میشم تعبیر کنید .

پاسخ به مینا

فریدون 30 اردیبهشت 1400

با سلام دیشب خاب دیدم عمم و پسر عمه و دختر عمم اومدن خونمون منم تو حموم مدفوع کردم مامانمم پیشم بود خودمو تمیز کردم رفتم پیش مهمونا

پاسخ به فریدون

ف ا 25 اردیبهشت 1400

سلام خواب دیدم تعدادزیادی مدفوع خرده خرده ریخته روی فرش انگار ک مال من هستو من و بقیه خانواده داریم جمع میکنیم یکی یکی با دست. خجالت میکشیدم که مال منو جمع میکنن. میگفتم خوبه خرده خرده س میشه جمعش کرد. تعبیرش چیه ممنون

پاسخ به ف ا

عذرا 25 اردیبهشت 1400

از زبان شوهرم:
در خواب دیدم در خانه شخصی دیگر مهمان هستیم و در رختخواب. زنم در رختخواب مدفوع میکرد و خودش متوجه نبود بعد از اشاره من با دست سعی در جدا کردن مدفوع از بدن خود کرد بعد همه مدفوع را از روی رختخواب با دست جمع میکرد و سعی در مخفی کردن انها داشت طوری که زیر لباسهایش پر شده بود تا کسی نبیند.
ممنون میشم تعبیر این خواب رو برامون بفرستین. با تشکر

پاسخ به عذرا

محمد رضا 23 اردیبهشت 1400

در خواب دیدم در مسیر مسافرت. احتیاج به دستشویی داشتم. و همه جا پر بود. کمی مدفوع داخل لباسم ریخته شد در آخر هم توالت نرفتم
تعبیر آن چیست ممنون میشم

پاسخ به محمد رضا

یاس 22 اردیبهشت 1400

سلام
خواب دیدم مادر شوهرم رفته دستشویی و مدفوع کرده تو یه بشقاب گذاشته کنار سنگ توالت.

پاسخ به یاس

معصومه ایرانی 13 خرداد 1400

درخواب دیدم درجائی برای سیاحت رفته ایم همه اقوام هم باهم بودیم که مادرم برای رفع حاجت به پشت دیواری میرفت که به یک باره از آسمان مدفوع یشمی رنگی مثل فضولات حیوانی مثلاً گاو برسرمادرم باریدن گرفت ومادرم زیر آن مدفوع پشت دیوار مدفون شد والبته این مدفوع بر سر مادرم بارید وما نظاره گر این اتفاق بودیم !لطفاً تعبیر خواب آن را برای بنده بفرمائید؟

پاسخ به معصومه ایرانی

ساناز 20 اردیبهشت 1400

سلام
من خواب دیدم ناهار خونه دوستم مهمونم اونا قرمه سبزی پختن یهو من دسشوییم گرفت ظرف غذا رو گذاشتم زیرم و مدفوع کردم به ظرف غذام وانگشتمم کثیف شده بود بعدشم ظرف غذا رو بردم بندازم سطل آشغال
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ به ساناز

معصومه 19 اردیبهشت 1400

خواب دیدم که مدفوع خودم را با انگشت برداشتم و جلوی چشم کسی که مهمان ما بود و در خانه ما یکماهی سکونت داشتند به صفحه کاغذی کشیدم انگارا روی صفحه کاغذ عکس توالت فرنگی بود و من انگار برای دختر خودم و پسر همان مهمان درس توضیح میدادم و سعی می کردم که مدفوع را از مهمانان قایم کنم

پاسخ به معصومه

مر یم اکبری 19 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر
.من خواب دیدم که در یک ساختمان ناشناس مدفوعی کردم و بعد تا دیدم بقیه افراد اومدن با دست جمع کردم و دستامو شستم .

پاسخ به مر یم اکبری

Armineh 18 اردیبهشت 1400

سلام ممنون بابت مطالب
سوال دارم
خواب دیدم دو تکه سنگ بزرگ قبل از رفتن به توالت تو شلوارم کردم که اصلا شلوارم کثیف نشد و این دو تکه سنگ رو در کنار در توالت در فضای بیرون که نمیدونم انگار کنار جاده ای بود دیدم به رنگ سفید و طوسی تیره بود
که این دو تکه سنگ انقدر ابعادشون بزرگ بود که متعجب بودم چطور بدون درد و یهویی از بدن من دفع شدن
حس خوب داشتم از دفع و آرامش
اصلا خودم رو لخت ندیدم و اینکه شوهر خواهرم سنگ ها رو دید و گفت چقدر جالب و انگار خیلی براش مهم نبود که من حالی بهم دست بده که خجالت زده بشم و من هم برام مهم نبود
ابعاد سنگ بزرگ به نظر سی در بیست و کوچکتر بیست در ده بود
بخاطر همین من در خواب متعجب بودم چطور از بدن دفع شده
خیلی دوس دارم تعبیر رو بدونم لطفا بهم بگید ????????

پاسخ به Armineh

روح الله 17 اردیبهشت 1400

سلام
مرتب در خواب میبینم مدفوع زیاد دارم ولی مکانی پیدا نمیکنم یا اگه پیدا بشه دستشویی خراب است یا پر است بعضی وقتا هم احساس میکنم در خوردم دستشویی کردم ولی نگاه میکنم نه اینجوری نبوده

پاسخ به روح الله

میرزایی 17 اردیبهشت 1400

سلام من یه جایی رو خواب دیدم که جلو توالتش مدفوع زیادی کرده بودند و برام سوال زود که جلوی دستشویی چرا؟؟؟؟بعد برای اینکه بود تعفن آنجا نمانه شلنگ آب دست گرفتم و آنجا را شستم و مدفوع را به سمت کفشور شستم.
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

پاسخ به میرزایی

هانیه 16 اردیبهشت 1400

سلام وقت بخیر . ببخشید من خواب دیدم که داریم حایی میریم و بچه ی یکی از فامیلهامون حدودا 8 ی 9 سالشه کنار من نشسته مدفوع کردن تو دستم و کل لباسم مدفوع شده بعدش من رفتم حموم ک خودمو تمیز کنم تعبیرشو لطف میکنین

پاسخ به هانیه

صادق 1 خرداد 1400

سلام. خواب دیدم در مکانی ناشناس و تاریک هستم ، حجم بسیار زیادی مدفوع بهمراه عفونت از بدنم خارج میشد و روده هایم به همراه مدفوع از بدنم خارج میشد و در خواب از خودم میپرسیدم که این اتفاق غیر معمول و غیر منطقی است. لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

پاسخ به صادق

دختر طبیعت 16 اردیبهشت 1400

سلام
ممنون میشم تعبیر خواب منو
توضیح بدین ک تاحالا چنین خوابی ندیده بودم ، خواب می‌دیدیم مادرم ک درحال حاضر حامله نیستن ، حامله بودن و نوزاد ک ب دنیا اومد، عذر میخوام روی تمام بدن من دستشویی کرد طوری ک توی خواب ب شدت گریه م گرفته بود ک چرا تمام بدنم کثیف ه و منو بردن طرف حمام ....

پاسخ به دختر طبیعت

Sara 16 اردیبهشت 1400

باسلام من خواب دیدم سر سفره نذری هستیم جایی نبود برم دستشویی همونجا قایمکی مدفوع کردم آخر سفره با همون سفره یکبارمصرف مدفوع و برداشتم و تو اشغالی انداختم تعبیرش چیه

پاسخ به Sara

M 16 اردیبهشت 1400

خواب دیدم تشتی پر از مدفوع بود که سعی میکردم انهارا در توالت بریزم و چون گیر کرده بود با دستم اینکارو میکردم تعبیرش چیه؟

پاسخ به M

محمدرضا 15 اردیبهشت 1400

با سلام خسته نباشید. من خاب دیدم تو مسیر یه مکان ناشناس رفتم سرویس مغازه کبابی بعد مقدار زیادی چند برابر بیشتر از حد معمول مدفوع کردم عجیب بودنش این بود که سنگ توالت یه جاعه تنگ و سخت بود مقدارش زیاد بود یه جا بودم که تو مسیر راه بود بعد موقع شستن که آب ریختم همش رویه سر و صورتم و اطراف پرت میشد که از خاب بیدار شدم. در ضمن خاب ظهر هم بود ممنون میشم جوابشو بدید چون الان چند وقتیه در گیر مشکلاتی ام که فک میکنم این خاب نا مربوط نبوده بهش

پاسخ به محمدرضا

الهه 15 اردیبهشت 1400

من خواب میدیدم که با همسرم حمام هستم و من گوشه ی حمام مدفوع کردم ایشان میخولستن ابراز علاقشون رو به من ثابت کنن از مدفوع مت خوردن و من میخواستم مانع این کار بشم. ولی انجام داد و حالشم بد میشد در حال شستن دهانش بود. خیلی عجیب بود واسم

پاسخ به الهه

محمدرضا 14 اردیبهشت 1400

ضمن عرض سلام خدمت شما
من خواب دیدم که داخل خونمون در دستشویی دارم مدفوع می کنم و با دست جمع می کردم و داخل دستشویی میریختم و دائم این کار را تکرار می کردم بعد پدرم امدم و منم خجالت کشیدم و مدفوع هایی که دوباره داشتم میکردم را ریختم داخل دستشویی و آب ریختم که متوجه شدم داخل روشویی هم ریختم و شروع کردم به شستن آن ها تعبیرش چیه ببخشید خیلی خواب کثیفی بود

پاسخ به محمدرضا

علی 12 اردیبهشت 1400

اگر در خواب ببینی مدفوع بالا میاوری معنی اش چیست؟

پاسخ به علی

منصوره 12 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم داشتیم میرفتیم مسافرت و هنوز حرکت نکرده بودیم که یکی از آشنایان که همراه ما بود رفت دسشویی و کل دستشویی پر از مدفوع شد خیلی زیاد بود،

پاسخ به منصوره

الهام جهرمی 11 اردیبهشت 1400

خواب دیدم شخصی به دیدنم امده بود و من شدید لازم بود برم دستشویی..طاقت نیاوردم چادر هم سرم بود همینطور که نشسته بودم مدفوع کردم وبعد از رفتن شخص با دو انگشت مدفوع رو برداشتم و به داخل دستشویی ریختم..اما نه دستم کثیف شد و نه خودم و جایی که نشسته بودم کثیف شده بود..تعبیرش چی می تونه باشه؟

پاسخ به الهام جهرمی

بهاره 8 اردیبهشت 1400

خواب دیدم داخل شلوارم پره مدفوع شل شده توی جمعی بودم دقیق نمیدونم متوجه شدم داخل دهانمم هست اون رو به بیرون ریختم تعبیرش چیست ممنون

پاسخ به بهاره

ازاده 8 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم تو خیابون مدفوع بهم فشار اورد رفتم تو یه ماشین ادرار و مدفوع کردم از پشت شیشه دوستم اومد میخندید که ما هم تو ماشین خودمون این کارو میکنم ماشین هم ماشین شوهر دوستم بود خی مگفتم ساکت مردم میبنن این میخندید شوهرش رسید من با نایلون مدفوع گرفتم پرت کردم بیرون

پاسخ به ازاده

علی 8 اردیبهشت 1400

سلام در خواب دیدم در شهر غریب برای خواندن نماز بدنبال صدای اذان به سمت مسجد رفتم در مسیر دوستی را دیدم که همراهم شد ماه رمضان بود و من هم روزه بودم. قبل از گرفتن وضو به تنها مستراح موجود رفتم که بسیار کثیف بود دو تکه نان بسته بندی شده یکی درون کاسه به رنگ قهوه ای شکلاتی و دیگری بیرون کاسه به رنگ سفید مایل به زرد افتاده بود .درون کاسه گربه ای سفید رنگ که در خواب میدانستم مدفوع است وجود داشت مدفوع من هم بسیار بود همه را با آب فراوان شستم و در حین شستشو متوجه شدم کفشم درون مدفوع آلوده شده که اقدام به شستن کفشم کردم اطراف کفشم به سختی پاک میشد که از خواب بیدار شدم . لطفا در مورد تعبیر این خواب رانمایی بفرمایید. سپاسگذارم

پاسخ به علی

سعید 7 اردیبهشت 1400

خواب دیدم در چند جا مدفوع کردم بهدفاصله ی یک متر و خواهرم اون لحظه سر رسید و من چند لحظه خجالت کشیدم ولی بعدش خجالتم برطرف شد.با تشکر از شما

پاسخ به سعید

اکرم 7 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم که تو مکان نامعلومی رفتم که توی تخت بخوابم بعدشدیدا مدفوع داشتم که نشد خودمو کنترل کنن پس مدفوع کردم و اونو تو دستم بردم انداختم تو توالت و خیلی مواظب بودم کسی نبینه ولی یه کم پایین پیرهنمم کثیف شده بود میسه تعبیرشو بگید

پاسخ به اکرم

سارا 5 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم مدفوعم را توی لیوان ریختم و لیوان رو با خودم حمل میکردم
میشه لطفا تعبیرش و بگید خیلی ممنون

پاسخ به سارا

محمدرضا 9 اردیبهشت 1400

سلام
بعد از خوردن سحری ، خوابیدم و خواب دیدم فرزندم حدودا 2 ساله در حال مدفوع کردن است و برای اینکه روی فرش نریزد ، پارچه ای زیر خود کشید و بعد چون در حال به خواب رفتن بود، بدون اراده ان را به سر و صورت خود میمالید. از طرفی فرزند دیگرم هم مدفوع کرده بود و همسرم مشغول طهارت وی شد و از این فرزندی که بغل من بود غافل بود
لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ به محمدرضا

صمدیان 5 اردیبهشت 1400

با عرض سلام. من 2 بار خواب مدفوع دیدم. اولین بار خواب دیدم فرزندم خوب خودش را در دستشویی نشسته و مدفوع فقط تا همون کنار باسنش بود و مورد دوم هم خواب دیدم در دستشویی چند مرد با هم نشسته بودند و بی ادبی هست که بگم کاسه کاملا پر شده بود با آب خالی شد کاسه
امکانش هست بفرمایید این خواب ها چه تعبیری داره. ????

پاسخ به صمدیان

مانیا 5 اردیبهشت 1400

من خاب مدفوع زیاد میبینم که همیشه تو ی مکان مثلا پذیرایی ،اتاق خاب، مهمونی،( غیر از توالت بوده) جلوی دیگران بوده یا خودم تنها که مدفوع میکنم بعدا به شدت خجالت میکشم ک چرا اینکار کردم

پاسخ به مانیا

مانیا 4 اردیبهشت 1400

من دخترمو تو خواب دیدم کبوتری روی کمر من مدفوع کرد و تا پایین کمرم هم رفت و رفتم کمرمو سشتم تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

پاسخ به مانیا

علی 4 اردیبهشت 1400

سلام ..من خواب دیدم راه دستشویی گرفته و مدفوع ها زده بالا و زیاده و تمام خونه ای که داخلش بودم تمام دیوار و کف زمین خیس از اب تمیز هستن که من رفتم کنتور اب رو بستم..بعدش رفتم توی محیط بیرون که یه محیط سرسبز و تمیز بود و تمام این ماجرا با مادرم بودم..لطف کنید تعبیرش رو بگین

پاسخ به علی

کیان 16 اردیبهشت 1400

سلام خداقوت
طاعات وعباداتتون قبول
بنده چندین مرتبه درخواب دیدم که برای ادای حاجت به توالتهایی مراجعه کردم که بسیار کثیف وعمدتافاضلابها پربوده مدفوع وکثافات توالت راگرفته وبنده هم دراون مکانها آلوده به این فضولات ومدفوعها میشم بعضی ازاوقات درتوالتها درست بسته نمیشود واز بیرون داخل پیداست وبنده هم اظطراب دارم واحساس امنیت نمیکن وامشب نیز همین اتفاق دوباره تکرار شدومادر مرحومم ازمن خواست تامدفوها داخل توالت رابشویم ومن نیز قبول کردم ودرحال شستشوباشلنگ آب بودم که مادرم شروع کرد انها را بادست به سمت فاضلاب هدایت کردن لطفا بنده راراهنمایی بفرمائید

پاسخ به کیان

سحر 3 اردیبهشت 1400

من خواب دیدم که دسشویی شدید دارم دنبال سرویس بهداشتی میگشتم که وارد یه سرویس بهداشتی شدم که دسشویی فرنگی بود که موقع که روش نشستم خودم رو کسیف کردم بعد تو همون دستشویی یه چشمه روانی بود که اب زلالی داشت و من لباسام رو با همون اب شستم و تمیز کردم ابش اینقد زلال و تمیز و روان بود که میشد ازش خورد

پاسخ به سحر

حسن 3 اردیبهشت 1400

سلام درخواب دیدم دختر به خودش متفوع کرده متفوع خیلی شل و زیاد بود

پاسخ به حسن

مینو رزم 3 اردیبهشت 1400

خواب دیدم توی اتاق بزرگی که انگار دستشویی بود کنار یک سنگ دستشویی نشستم و اول از پشتم مدفوع بشکل پشگل سیاه اما ریزتر پرت میشد بیرون و خودشون بسمت سنگ دستشویی میرفتن به تعداد زیاد تکرار شد
بعدش توی همون اتاق جامو عوض کردم و کنار یه سنگ دستشویی دیگه نشستم که خیلی بزرگ بود اینبار مدفوع خیلی خیلی زیاد با حجم زیاد بافشار ازمن زد بیرون و بازم خودشون بسمت داخل سنگ رفتن و همینطور که مدفوعم بافشار زیاد میزد بیرون یکدفعه از من الاغی اومد بیرون اما پوشیده از مدفوع و بسمت داخل سنگ افتاد و همون لحظه قاطی بقیه مدفوعم شد، شکل الاغ به مدفوع تبدیل شد، درواقع الاغ نبود زیادی مدفوعم و بزرگیش شبیه الاغ بود و درهمون لحظه که ازم خارج شد با بقیه مدفوعم که توی سنگ دسشویی بود قاطی شد
لطفا خوابم رو تعبیر کنید
ممنونم

پاسخ به مینو رزم

بانو 11 مرداد 1400

سلام .خواب دیدم دستشویی دارم میامی هستیم . یه شزکت عراقی سرویس بهداشتی زده با خواهرزادم رفتیم سرویس صف طولانی بود ولی زودرفتیم تو . یه اقایی مسوول اونجابود . اول خواهرزادم رفت .من سرویسا رونگاه کزدم دیدم کاسه توالت پراز نجاسته . تواین فاصله یه لنگ دمپایی که معلوم نبود مال کیه روتمیز شستم . خواعرزادم که اومد من جای اون رفتم توالت ولی اونم بود.سرویسها جای خزوج مدفوع رونداشت .هر چی به خواهر زادمرگفتم برو من خجالت میکشم جلوتو نرفت بیرون. من مدفوع گردم خیلی زیاد همش به کشاله پام ریخته بود .خواهر زادم برداشت یکم از اونا رو خورد .

پاسخ به بانو

آتنا 2 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم در یه توالت ناشناس نشسته بودم و معذرت میخوام مدفوع میکردم مدفوعم زیاد بود البته ن حجم زیاد طولانی بود ، اطراف یمقدار کثیف شد من خ سعی کردم هرچه زودتر بشورم تا اثاری نمونه ازش اما بچه های فامیل میومدن در میزدن حتی بعضیا اومدن داخل ، خ خجالت کشیدم هرچی سعی کردم بیرونشون کنم ، نشد ، اونا ک اومدن کل فامیل هم اومد داخل و نشستن اونجا ، دستشوییش البته بزرگ بود ???????? منم خ خجالت میکشیدم اما سعی میکردم با شیلنگ بشورمش زودتر ولی خب دیر تمیز میشد دیگه از خاب بلند شدم ، خ خواب بدی بود ممنون میشم تعبیرشو بگید بهم????????

پاسخ به آتنا

سیما 2 اردیبهشت 1400

باسلام من یک زن مطلقه هستم که با دخترم زندگی می کنم دیشب خواب دیدم تو روستامون هستم دختر برادرم که به تازگی ازدواج کرده تخت زمان مجردیش که دو نفره هست به من رسیده یک تخت چوبی که جوری تو پرتی یک اتاق چپونده شده بود که از 3 طرف به دیوار کیپ بود من می خواستم برم زنجان ، آمده بودم رشت که از رشت برم قزوین که از قزوین برم زنجان ، کاری تو زنجان داشتم تمام خیابون رشت پر از دخترهای دانشجو بود که می خواستن سوار اتوبوس بشن ولی اصلا اتوبوسی نبود بعدش دیدم تو خونه خودم تو تهران هستم یک طبقه از خونه پر از توالت فرنگی هست و من برای رفع حاجت رو یکی از توالت های فرنگی نشستم ولی توالت های فرنگی کنار هم بود بدون هیچ پرده یا دیواری ، من یک پیراهن سفید پوشیده بودم و نگران بودم کسی من را ببینه وقتی بلند شدم دیدم از رو پیراهنم رفع حاجت کردم پیراهنم کثیف شده بود پیراهنم را شستم رفتم طبقه خودم ، دیدم دوستم دم در خونه من رو زمین نشسته بهش گفتم چرا تو نرفتی هیچی جوابم را نداد می خواستم برای دوستم کار ردیف کنم بهش گفتم بیا تو تا من لباسم را عوض کنم لباسم خیس بود

پاسخ به سیما

محمدرضا 1 اردیبهشت 1400

سلام.من خواب دیدم تو یه استخری رفتم ک مدفوع انسان ها شناوره رویه آب.بعداز اینکه داخل آب استخرشدم این موضوع رو فهمیدم.مدفوع ها ب تنم میخوردن و بهمین خاطرم از استخر بیرون اومدم.ب نظر استادان عزیز تعبیر این خواب چیه؟چند باره همین مدل خواب میبینم و ذهنم خیلی پریشون شده.ترو خدا جوابمو بدین عزیزان

پاسخ به محمدرضا

علی 4 اردیبهشت 1400

سلام..من خواب دیدم توی دستشویی مدفوع زده بود بالا و زیاد بود تقریبا..چون راه دستشویی گرفته بود و تمام دیوار ها و کف زمین خونه ای که داخلش بودم خیس از اب تمیز بود که کنتور اب رو بستم و رفتم توی محیط بیرون که محیطی سرسبز و قشنگ بود ..تمام این ماجرا با مادرم بودم...لطف کنید تعبیرش رو بگین..ممنون...همین متن رو با جیمیل اشتباه نوشتم..اون رو لحاظ نکنین...ممنون میشم

پاسخ به علی

ssss 31 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم که بافامیلهامون در مکانی هستیم و من دنبال توالت بودم یه توالت رفتم کف اش مدفوع بود بعد نمیخواستم برم اومدم بیرون بعد توالت دیگه مدفوع کردم معنیش چیه؟

پاسخ به ssss

محمد پایا 3 اردیبهشت 1400

سلام، وقت بخیر.
من خواب دیدم که بر روی صندلی ماشین ( خودرو شخصی ام) مدفوع کردم. بعد اون رو جمع آوری کردم و به جای نامعلومی بردم، سپس مشغول شستن دستهایم شدم.
تعبیر!؟

پاسخ به محمد پایا

Sahar 29 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم بغل محل کار قبلیم کلاس میرفتم و پسر صاحب اونجارو دیدم همیشه توجهم و جلب میکرد بد رفتم دست شویی بد از اینکه میخواستم دست شویی کنم اب بگیرم کاسه توالت پر اب و مدفوع شد و گیر کرده بود سریع خودم و میشورم میام بیرون این زورا خیلی خواب میبینم که مدفوع توشه تعبیرش چیه ؟

پاسخ به Sahar

فرشته 27 فروردین 1400

در خواب دیدم که مدفوع رو لقمه کردم و در دهان گذاشتم و بعد بیرون انداختم

پاسخ به فرشته

فرحانی 31 فروردین 1400

منم این خواب رو دیدم اگه تعبیرشو پیدا کردید بهم بگید ممنون

پاسخ به فرحانی

ملی 29 فروردین 1400

خواب دیدم یه توالت عمومی که همه توالت هاش با مدفوع کثیفه و فقط یه دونه تمیز داره و خواهرم توی همون تمیزه میره برای استفاده

پاسخ به ملی

فرشاد 27 فروردین 1400

سلام خواب دیدم ک ی دختر بچه فامیل بر روی لباسم مدفوع کرده میتونه چی باشه؟

پاسخ به فرشاد

فرزانه 27 فروردین 1400

سلام. من 3بار در زمانهای مختلف تقریبا در طول 3یا دوماه خواب مدفوع کردنم رو دیدم.هر بار یک جایی و به طریق مختلف
هر بار هم میبینم که به شدت به توالت احتیاج دارم و وقتی به توالت میرسم به مقدار زیاد مدفوع میکنم و خودم رو پاکیزه میکنم
یک بار دردون توالت عمومی یک بار توالت همسایه و یک بار دیگه هم توالت ناآشنا بود
لطفا جواب منو بدید
چون نگران شدم

پاسخ به فرزانه

پروین 27 فروردین 1400

سلام خواب دیدم به خانه پدریم رفته ام آنجا مجلسی بود رفتم در رختکن حمامش چیزی بگذارم دیدم مادر خدا بیامرزم مدفوعش را در یک پلاستیک گذاشته کسی نبیند پلاستیک را سر جایش گذاشتم ولی موقع آمدن بیرون از آنج دیدم دم در ورودی یکی از شلوارهایش افتاده آمدم بردارم دیدم کمی مدفوع زیرش است فورا برای اینکه خاله هایم آنرا نبینند شلواررا رویش انداختم وآمدم بیرون

پاسخ به پروین

سوگل 26 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم توی محل کارم خارج از سرویس بهداشتی یعنی جلوی درب دستشویی مدفوع کردم خیلی زیاد بود و به رنگ زرد بعد همه رو با دست جمع میکردم میریختم توی کاسه توالت که بشورم ولی همه دور و برم رو کثیف کرده بودم و ی تعدادی هم لباسام همون جلو ریخته بود که اونها هم کثیف شدن لطفا تعبیر خوابمو بگید ممنونم

پاسخ به سوگل

سارا 25 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم در منزل مادره مادرم ک چند ساله فوت کرده . والان پدر بزرگم و زن جدیدش زندگی میکنن داشتم میرفتم تو دستشوی ک جلو درش رسیدم یه لحظه دیدم مدفوع ریخته روزمین و من حس میکردم مال خودمه. و مادر بزرگم از دستشویی اومد بیرون از کنار من رد شدو بمن اخم کرده بود یکم از لباسشم کثیف شده بود با دستش پاک کرد رفت. خیلی فکرمو درگیرکرده میشه جواب سوالمو بدین

پاسخ به سارا

مونا 25 فروردین 1400

سلام خواب دیدم رفتم داروخونه و مطب دکتر خیلی شلوغ بود بهم نوبت نمیدادن
یهوو دیدم زیر پام مدفوع بددن اینکه کثیف بشم و کسی متوجه بشه اونجا رو ترک کردم

پاسخ به مونا

وحید 25 فروردین 1400

سلام، خواب دیدم پدر خانم سابقم در مدفوع خودش است و راهش را گم کرده
بردمش حمام خانه خودم خودش رو تمیز کنه تا رفتملباس تمیز بیارم
که یکهو صدای آمبولانس و ماشین آتش نشانی آمد، متوجه شدم آژیر خطر ساختمانو زده
و جالب اینکه خانه ای بود که هیچ وقت ندیده بودم و تمامی ساکنین انگار بخوبی منو میشناسن و با احترام برخورد میکردند

پاسخ به وحید

کوروش عقیلی 24 فروردین 1400

در خواب یک معدن خلا داشتم و کسی میخواست به اون دست درازی کنه ، جلوش رو گرفتم سعی کرد از اون خلا ها تو دهن من بذاره ولی نذاشتم ...

پاسخ به کوروش عقیلی

محسن 24 فروردین 1400

خواب دیدم دوستم خیلی زیاد مدفوع کرده داخل توالت بعد دیدم خودم داخل توالت مدفوع کردم ولی کم

پاسخ به محسن

هیچکس 24 فروردین 1400

خواب دیدم دستشویی شدید دارم و تحت فشارم و ب سمت دسشویی میرم
دوبار این خوابو دیدم
میشه تعبیرشو بگین

پاسخ به هیچکس

محمد 6 اردیبهشت 1400

به کس‌ی بدهکاری نمیخوای پسش بدی

پاسخ به محمد

نفیسه 23 فروردین 1400

خواب دیدم تو دستشویی ایرانی تو یه ویلایی ک با اقوام کرایه کردیم مشستم مدفوع میکنم و دختر خالم که در واقعیت و هم در خواب باردار بود و در خواب خیلی شکمش بزرگ شده بود پیشم بود و داشتم منم مدفوع میکردم و یه مقدار از مدفوع که بلند بود بیرون افتاد که با دستم تو چاه انداختم و خودم و شستم

پاسخ به نفیسه

مینو 22 فروردین 1400

سلام
خواب دیدم که در یک خانه قدیمی و مجلل فامیل هستم ک متوجه میشیم مگس ها و پشه ها از دستشویی با خودشون مدفوع اوردن و توی حیاط ریختن خیلی مدفوع بودن رو متوجه نشدم ولی با بقیه بلند شدیم و با جارو شروع کردیم ب تمیز کردن

پاسخ به مینو

یلدا 20 فروردین 1400

خواب دیدم ک داخل ی مغازه هستم ک توالت داره وداخلش مدفوع هست بعدرفتم داخل ی اتاق ک به حساب دستشویی بوددیدم چاه توالت پرازمدفوع بزرگ هستش بعدشستم وخودم دستشویی کردم
وبعد پایین پامودیدم ک ی جوب اب دریک زیرزمین هس پرازمدفوع

پاسخ به یلدا

دانیال قاسمی 19 فروردین 1400

خوابی دیدم که ادرارم در سرویس بهداشتی همراه خون هستش
تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

پاسخ به دانیال قاسمی

عسل 18 فروردین 1400

سلام وقت بخیر.
ببخشید دیدن مدفوع در ظرف غذا چه تعبیری داره؟

پاسخ به عسل

اسحاق سیاهپوش 18 فروردین 1400

دیدن ریزش فاضلاب روی انسان در خواب تعبیر چیست

پاسخ به اسحاق سیاهپوش

Pari 17 فروردین 1400

سلام. من خوب دیدم در یک صحرایی که چند نفر از فامیلم هم‌اطرافم بودم مدفوع کردم در حجم زیاد. جوری که خودم از حجمش تعجب کردم. البته کسی من رو ندید و متوجه نشد. درضمن مدفوع نه اسهالی بود و نه خیلی سفت. معمولی ولی پرحجم. بعد از مدفوع کردن یک احساس راحتی داشتم. خواستم تعبیرش رو بدونم
ضمنا قرار هست با یکی از بستگانم یک کار تجاری شریک شوم. اگر ارتباط خواب با این کار رو بفرمایید ممنون میشم. تشگر

پاسخ به Pari

لنا 17 فروردین 1400

سلام خواب دیدم انگار که من عروس بودم و ازبین جمعیت میرم تو دستشویی و کلی مدفوع میکنم و اولین باره که این همه مدفوع یجا نیبینم و هرچی سیفون رو میکشم و میشورم باز مدفوع ها بیشتر بالا میان و جایی تمیز نمیشه و من مضطربم ازینکه کسی نبینه و هیچ کدوم از،مدفوع،تو راه اب نمیره و بالا ی سنگ توالت پر از مدفوع شد از خوابم بسیار وحشت دارم میشه جواب بدید

پاسخ به لنا

مریم 17 فروردین 1400

سلام درخواب دیدم که درجایی مقدار بسیارزیادی مدفوع ریخته شده و من مجبور به جمع آوری آن بودم که اینکارراباپارچه انجام میدادم.هرچه اینکارراادامه میدادم مدفوع تمامی نداشت ولی بالاخره باتلاش زیادتمام شدومن به فکر نجس بودن پارچه(آب)بودم.تعبیرلطف بفرمایید.

پاسخ به مریم

سحر 17 فروردین 1400

سلام همسرم خواب دیده ک در دستشویی نشته هی مدوفوع میکنه خیلی زیاد و طولانی میشینه تعبیرش چیه؟

پاسخ به سحر

آرزو 16 فروردین 1400

با سلام
درخواب دیدم در جایی ناشناس به دستشویی رفتم روی دستشویی فرنگی از قبل پر از مدفوع بود هرچه که خودم را می شستم باز مدفوعی که روی دستشویی بود بهم میچسبید و پاک نمیشد
با تشکر

پاسخ به آرزو

هدیه 16 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم که در یک خانه نا اشنا رفتم و سنگ توالتی در وسط ان خانه دیدم که در کنارش چند مدفوع بزرگ بود و ناگهان مدفوع در توالت افتاد رو رفت.بعد با صاحبخانه دعوا کردیم

پاسخ به هدیه

ناشناس 14 فروردین 1400

خواب دیدم در منزل قدیمی مون در دستشویی کسی مدفوع کرده و نشسته و من با شلنگ آب گرفتم تا شسته شود وکم کم پاک میشد

پاسخ به ناشناس

استاد 25 فروردین 1400

در کل خواب مدفوع خوبه

پاسخ به استاد

زهره 13 فروردین 1400

سلام خواب دیدم پدربزرگم که فعلا مریض هستند در منزل ما هستن و در حالی که در شلوار خود مدفوع و یا اسهال کردن، دستشو درون شلوار میبره و آنها را بیرون آورده و درون منزل ما میپاشد.

پاسخ به زهره

استاد 25 فروردین 1400

ارث یا پولی به شما میرسه از راه حلال

پاسخ به استاد

حمید 13 فروردین 1400

خواب دیدم که در دستشویی نشسته و در حال مدفوع کردن هستم و دو نفر هم پیش من بودند یکی مادر بزرگ مرحومم و یک دختر ناشناس، و دختر آب به من میرساند و من پشت سر مدفوعم میریختم، ضمنأ مادر بزرگم هم از اقساط معوقه بانکی ام می گفت.....نمیدانم تعبیرش چیست؟

پاسخ به حمید

مامان نورا 12 فروردین 1400

سلام خواب دیدم تو ی جایی مثل حیاط یا انبار همسایه ام مدفوع میکنم روی زمین بعد با دسمال بلندش میکنم میبرمش میندازمش تو دستشویی یکی دیگه از همسایه ها و آب میگیرم پشتش در حین مدفوع کردنم پسر بچه ی همسابه میاد و منو میبینه منم خجالت میکشم ولی همون لحظه بود بعدشم که با دسمال بلندش کردم بردمش تو راه هم ی تیکه اش افتاد خانه ی یکی دیگه که بازم بلندش کردم

پاسخ به مامان نورا

سید محمد سیدی 11 فروردین 1400

سلام خواب دیدم خانمی محجبه جلوی من راه میرود صورتش رانمیدیدم وبا هرقدم که میرفت مدفوع میکرد و من متعجب پشت سرش حرکت میکردم

پاسخ به سید محمد سیدی

سحر 11 فروردین 1400

سلام ..من خواب دیدم روی فرش خونمون مدفوع ریخته و مادرم داره فرش رو با جارو تمیز میکنه از مدفوع .... الان دو بار هست که این خواب رو میبینم....مدفوع روی فرش زیاده و پخش شده....میخاستم بدونم معنی خوابم چی میشه ...ممنون

پاسخ به سحر

پریسا 27 فروردین 1400

سلام خواب دیدم مقداری مدفوع از پشتم اویزانه ولی انقدر مشغل کار بودم فقط یه دستمال گذاشتم روش تو شلوارم بعد که کارام تموم شد رفتم توالت کلی مدفوع کردم .ممنون میشم تعبیرشو بگید

پاسخ به پریسا

اشکان 18 فروردین 1400

سلام،تعبیرش اینه که از فرش به عرش میرسی????

پاسخ به اشکان

زاله مرادی 11 فروردین 1400

سلام خوابمی دیدم در دستشویی هستم اطراف سنگ توالت بسیار مدفوع ریخته بود و آنها را با اب وارد سنگ کردم

پاسخ به زاله مرادی

یگانه 10 فروردین 1400

سلام
درخواب دیدم که با خواهر نامزدم در خیابان هستیم و من در همان حالت ایستاده کنار خیابان مدفوع کردم و خیلی خجالت زده و نگران بودم که چرا اینطور شد و نمیخواستم او متوجه این موضوع بشود ازش خواستم که به جای دیگری برویم .....

پاسخ به یگانه

محسن 9 فروردین 1400

سلام من خواب دیدم کاسه توالت خونه پر از مدفوع و آب کثیف بود که تمیزش کردم لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنون از شما

پاسخ به محسن

علی 9 فروردین 1400

خواب دیدم که در کنار باغچه ای در هنگام غروب عبور میکردم. که ناگهان فشار خیلی زیادی در خواب حس کردم و مجبور شدم کنار باغچه مدفوع کنم انگار در منزل شخصی مهمان بودم بعد از چند قدم دوباره همان اتفاق تکرار شد. برگشتم پشتم را نگاه کردم دیدم خیلی خرابکاری شده و ترس خجالت نمیدانستم چکار کنم. شلنگ آبی کنارم دیدم که با آب تمام مدفوعهارو به باغچه کنار ریختم.

پاسخ به علی

Basirahmad 8 فروردین 1400

سلام
من خواب دیدم درتوالت مدفوع میکردم کبوترها دورم بودن انهاراهرچی کیش کردم نرفتن وقتی بلند شدم سر وپرهای چندکبوتر پرازمدفوع بود

پاسخ به Basirahmad

حامد 8 فروردین 1400

پدرم نزدیک 2 ساله فوت شده.
روز پیش خواب دیدم پدرم مدفوع میکرد و به زور در دهان من میگزاشت.من حرفی نمیزدم.دهانم پر مدفوع شده بود.و ناراحت بودم.

پاسخ به حامد

zhila 5 فروردین 1400

سلام خسته نباشید .
من خواب دیدم مدفوعی که کرده بودم روش پر از کرم های سفید بود ... اولش هیچکدوم تکون نمیخوردن ولی بعدش که توجه کردم یکیشو دیدم که داره حرکت میکنه ... ممنون میشم اگه پاسخ بدین

پاسخ به zhila

ابوالفضل 4 فروردین 1400

باسلام در خواب دیدم که در یک مجلس به کاسه ای که مقداری در ان گوشت پخته مرغ وجود داشت ان هم در بین مردم مدفوع کردم و مانده بودم که چطوری ان را ببرم بیرون و خودم را تمیز کنم

پاسخ به ابوالفضل

علی 1 فروردین 1400

سلام
در خواب دیدم در دستشویی نو مدفوعی یک‌تکه روی زمین افتاده که برای من هست و خود نیز در دستشویی فرنگی نشسته و در حال مدفوع‌کردن هستم. به دلیل بوی مدفوع سیستم اتشنشانی فعال شده و به ارامی اب می پاشد

پاسخ به علی

amir moeiny 1 فروردین 1400

سلام وقت بخیر.من خواب دیدم چاه دسشویی مدفوع داره و مدفوع ها هی میاد بالا که دسشویی داره پر مدفوع میشه.چند بار این خواب دیدم تعبیرش چیست؟

پاسخ به amir moeiny

سعید 1 فروردین 1400

سلام چند سالی هست در بیشتر از خواب هایم می بینم در جمع در حال مدفوع کردن و دشویی کردن هستم مردم مرا در این حالت می بینن و در خواب خیلی از این کار خیلی خجالت می کشم همیشه دنبال جایی هستم که کسی مرا نبیند.به تازگی چند مدتی هست در خواب می بینم درهنگام خوابیدن در لباس هایم مدفوع خیلی زیاد می کنم .وقتی از خواب بیدار می شوم ازدیدن این خواب ها خیلی ناراحتم تشکر مرا راهنمایی کنید

پاسخ به سعید

مایا 1 فروردین 1400

برادر من خواب دید که توی خونه قبلیمون من از اول طبقه تا دوم طبقه مدفوع کردم و انقد زیاد بود که تو خواب برادرم تعجب کرده بود .پایین منو دید که تو کردی .منم بالبخند گفتم اره

پاسخ به مایا

حیدر صلاتی 27 اسفند 1399

سلام خواب دیدم روی بالکن یکی از اقوام که روبه روی کوچه بود به صورت نشسته و تقریبا دراز کشیده مدفوع میکردم که مادر صاحب خانه روبه روی من بود ولی کار منو نمی دید وبعد از آن چون کسی نمی دونست کار کی بوده منم خودمو به بیخبری زوم

پاسخ به حیدر صلاتی

الهام 25 اسفند 1399

با سلام و احترام
در خواب دیدم مدفوع روشن و بزرگی بمدفعه از کناره های سنگ توالت بیرون زده و از کنار ان تکه ای طلا (مانند دستبند بچه) نمایان شد دستم رو پوشاندم که طلا را بردارم مقدار بسیار زیادی پول های (سکه ای) تو دستام ریخت اونقدر میریخت که خواهرم رو هم صدا کردم ممنون میشم تعبیرش رو بگید

پاسخ به الهام

Mahdiye 24 اسفند 1399

بنده خواب دیدم در اتاقم مدفوع میکنم و مدفوع روی فرش میریزه مادرم میخواد اونو ببینه و من سریعا جایی ک ب مدفوع آلوده شدرو پاک میکنم تا مادرم نبینه تعبیر خوابم چیست!؟

پاسخ به Mahdiye

ساره 23 اسفند 1399

سلام من خواب دیدم در دستشویی هستم در حال صبحانه آماده کردن بودم تیکه پنیر ومدفوع کارهم در سبد گذاشتم وبرای مهمان ها بردم تعبیریش چیست

پاسخ به ساره

مانی 23 اسفند 1399

با سلام خواب دیدم که در دستشویی هستم قبل از این که مدفوع کنم نشیمنگاه من اغشته به مدفوع هست وبه زور باشستن پاک میشد و چند لحظه بهد دیدم که دختر کوچکم مدفوع کرده و از لباس او بیرون زده و به زمین میریخت

پاسخ به مانی

Shahnaz 22 اسفند 1399

شوهرم خواب دیده تو شرتش مدفوع کرده بیدار شوده بره دستشویی دیدن وخجالت کشیده

پاسخ به Shahnaz

صبا 21 اسفند 1399

سلام خواب دیدم در باغ کوچک انگوری پای 4 تا درخت درحالی که خواهرم منو میدید مدفوع کردم سپس خواهرم با دستمالی سفید شروع به جمع کردن کثافات شد!

پاسخ به صبا

بیتا 20 اسفند 1399

سلام خواب دیدم داخل دشویی نشستم رو سنگ که یهو یه دریچه کولر بالا سرم بود داشتم با خواهرم همزمان صحبت میکردم که یهو یه مدفوع بزرگ از دریچه افتاد پایین مدفوع انسان بود ولی در خواب فک کردیم شاید مدفوع موشه افتاده اب گرفتم بهش جاشو تمیز کردم که یهو یکی دیگه افتاد که اینبار یذره از استینمو کثیف کرد ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

پاسخ به بیتا

مریم 19 اسفند 1399

سلام. خواب دیدم در باغی باجمعی بزرگ بودم. هنگام قدم زدن بی اختیار مدفوع از من خارج شد. ولی دامن خود را طوری گرفتم که کسی متوجه نشود. تعبیر آن چیست؟

پاسخ به مریم

میم دال 17 اسفند 1399

سلام خواب دیدم ک در دستشویی وپربود از نحاست انگار میوه های مث پرتقال وسیب سالم در دستشویی انگار-(انگار ک کسی سبد میوه خالی کرده باشد) ومن آنها را جمع میکردم ک دستشویی تمیز بشود..

پاسخ به میم دال

Behrooz 16 اسفند 1399

سلام بنده چند وقتی است خواب میبینم که داخل توالت عمومی هستم و هر توالتی که میخواهم بروم دستشویی کنم , همشون پر از عن شده ...خیلی ذهنم درگیر شده میخواستم ببینم تعبیرش چیست ؟؟؟

پاسخ به Behrooz

نادیا رنجکش 15 اسفند 1399

2شب پشت هم خواب دیدم تو آشپزخونه خونمون مدفوع کردم با جارو داشتم جمع میکردم میخواستم تعبیرشو بدونم

پاسخ به نادیا رنجکش

جعفر 11 اسفند 1399

باسلام-در خواب دیدم کاسه توالت پر مدفوع بود و داخل آن هم حیوانی مشابه مارمولک بود که تند تند حرکت می کرد

پاسخ به جعفر

SH 11 اسفند 1399

سلام من دیشب خواب دیدم دستشویی هستم و مدفوع کردم اولش توی مدفوع یه چیزی شبیه مارکبری بود دیدم مار نبود ولی شکلی شبیه اون داشت یه چیزی بی جان بود. بعد اون دوباره مدفوع کردم ولی چیزی شبیه اون دیگه نیومد

پاسخ به SH

حمید 9 اسفند 1399

خواب دیدم که دریک شهر نا آشنای یک کشور خارجی مثل شهر رم درایتالیا که ساختمانهای بلندی داشت نمدانم روی پشت بامی بود یا اینکه دریک کوچه ای پلکانی و تنگ وتاریک همچی مکانی بودکه مدفوع کردم ولی آبی برای تمیزکردنم نیافتم درتصور اینکه با کلوخی چیزی خودم رو موقتا تمیزجزئی کنم خودم را درحالی که از آن حالت اول بودم کلا جدا دیدم وهمکارم رو درخوابم دیدم که یکی از آن خانه هاازایشون بود که درساختمانهای بلندو سیاه خاکستری رنگ مانند ساختمانهایی که درفیلمهای اروپایی وآمریکایی قدیمی نشون میدن بود واشاره میکرد وخونه اش رو بلدم داد وسپس ازین مورد هم جداشدم وسپس توی خیابونای اون شهر دنبال آدرس منزلی میگشتم که ازدور نمایان بودکه درابتدای ورودی به یک جنگلی بوداما از مردم راه رفتن به آنجا رو میپرسیدم.
بخشش طولانی بود تعبیرش رو بفرمایین بیزحمت.

پاسخ به حمید

سارا 8 اسفند 1399

سلام
خواهرم خواب دیده من غذا میخورم و از مدفوع خودم به لقمه اضافه میکنم، میخورم و میگویم این باعث لاغری من میشه خوردنش خوبه
تعبیرش چیه؟

پاسخ به سارا

رضا 6 اسفند 1399

با سلام و عرض ادب خدمت دست اندر کاران این مقاله بنده کمال تشکر را دارم واقن از نوع جواب گرفتن ب نحو عالی از برنامتون راضیم خسته نباشین خدا قوت

پاسخ به رضا

رضا 6 اسفند 1399

سلام خواب دیدم تمام سر و صورتم غرق در مدفوع بچه ام شده

پاسخ به رضا

نگین 1 اسفند 1399

سلام، با شوهرم قهرم، خواب دیدم، دارم عسل و کرە بزارم ببرە سر کار،شوهرم میگە کرە نزار، اشارە میکنە بە مدفوع من، کە ان را بزارم، منم با تعجب کە خیلی چندشم میامد خاستم با مشمبا بزارم عصبانی شد گفت زودباش دیگە، بالگد انداخت تو مشمبا کە مدفوع گلی شد خیلی حالم بهم میخورد کە همچین چیزی را با عسل میخورد، با خود فکر میکردم چجوری با این زندگی کنم.

پاسخ به نگین

محمدامیری 30 بهمن 1399

سلام ببخشید خواب دیدم نیمی از مدفوع رابر روی سجاده ام ریختم ونیمی دیگر در توالت ووقتی ک خانواده ام مدفوع روی سجاده ام دیدن نگفتم ک مال من است وزنداداشم دستش را ب مدفوع آلوده کرد ک هی میگفتم نکن

پاسخ به محمدامیری

علیرضا حاج ابراهیمی 17 بهمن 1399

با عرض سلام
خواب می‌دیدم که در دستشویی هستم در حال مدفوع کردن و خیلی خیلی مدفوع کردم و آب میگرفتم که پایین برن‌.(و چون در، واقعیت یبوست دارم)تو خواب خوشحال بودم که اینقدر زیاد مدفوع میکنم و شکمم خالی میشود،و در حال مدفوع کردن چون زیاد بودن شلوارکم کثیف شد که ان را بیرون اوردم و گفتم که انرا داخل پلاستیک بزارم و کلا بندازم بیرون

پاسخ به علیرضا حاج ابراهیمی

دکتر امیر 14 اردیبهشت 1400

باسلام. بنده تخصص تب سنتی دارم. برای تعبیر دوستان راهنمایی می‌کنند. ولی برای یبوست. صبح ناشتا آب ولرم شروع کنید و با مرور زمان مقدار کمی خاکشیر به آن اضافه کنید. ان شاالله یبوستتان به کلی خوب خواهد شد

پاسخ به دکتر امیر

سعید 5 فروردین 1400

سلام من در خواب دیدم که مدفوع خیلی زیادی توی ظرف شیشه ای با قاشق بهم میزنم و توی دسشویی خودمون هم بودم.برادرم هم اون طرف و نگاه میکرد و بی قراری میکرد ولی چیزی نمی گفت

پاسخ به سعید

اشرف 2 فروردین 1400

خواب دیدم مدفوع خودم رابرمیدارم و نگاه میکنم

پاسخ به اشرف

محمد 21 اسفند 1399

خواب دیدم مدفوع خانومم را بانان خوردم بعدحالت استفراغ گرفتم

پاسخ به محمد

میلاد 12 بهمن 1399

سلام بنده خواب دیدم جایی که مدفوع و نجاسات راه چاه رو بند آورده تمیز کردم و مسیر باز شد با اینکه بشد حالت تهوع داشتم تعبیر آن چیست؟

پاسخ به میلاد

امید 11 بهمن 1399

سلام خواب دیدم برادرم داشت دستشویی میکرد من هم دستشویی داشتم دستشویی یکجایی مثل خندق بود که توش پر از مدفوع بود من هم از بیرون خندق توی خندق مدفوع کردم
برادرم مقدار زیادی مدفوع میاورد میریخت توی خندق
باهم دعوامون شد کنار خندق
مدفوع برداشتیم تا بزنیم به هم اون به صورتم مدفوع مالید
وای من نتونستم بزنمش

پاسخ به امید

ناشناس 11 بهمن 1399

سلام...در خواب با همسرم تو خونه بودیم منم مدفوع و پیش شوهرم .....اما خجالت می کشیدم و واسه اینکه نبیندش مدفوعو تو شلوارم گذاشتم ولی بعد که دیدم خیلی زیاد بود واسه همین با دست شروع کردم مدفوعو می ریختم تو یه زمین مسکونی خالی...
لطفا تعبیر کنید.

پاسخ به ناشناس

Elham 1 بهمن 1399

سلام خواب دیدم جایی مهمان هستم و در بشقاب برای من مدفوع آوردن
من خوردم وبعد شروع کردن به خندیدن که داره مدفدع می خوره از بوی بد و طعم بدش رفتم بالا آوردم و ظرفهای مدفوعو شستم
خونشون خیلی تاریک بود
و اینکه خانوده خواهر خودم بودن

پاسخ به Elham

اکرم 14 فروردین 1400

سلام خواب دیدم همسرم یک تشت پر از مدفوع از محل کار آورده و میگوید ده درصد وام مسکن را داده اند و اگر تشت را خالی کنم بقیه را میدهند و همسرم هم میگفت تنهایی میترسم خالی کنم با هم برویم با اشکر

پاسخ به اکرم

زهرا 25 دی 1399

خواب دیدم مدفوع در توالت کردم ولی خیلی خیلی زیاد بود که هر چه آب ریختن تمیز نشد و باعث شد آب روی دستشویی بایسته که به ظاهر تا کمر درش بودم و من از توالت بیرون آمدم ولی کثیف نبودم ولی آب توالت پایین نرفت

پاسخ به زهرا

صدف 10 فروردین 1400

سلام
من خواب دیدم هرجایی که میرم ادرار و مدفوع با یه شیلنگ بهم میپاشه

پاسخ به صدف

معلم 20 آذر 1400

در آینده وضع مالی خوبی خواهی داشت

پاسخ به معلم

عاطفه 23 اسفند 1399

سلام.شوهرم چندروز پیش خواب دیده کلیدش توی حجم زیادی از مدفوع انسان افتاده. که این مقدار زیاد مدفوع مربوط به افراد مختلفی است.حجم مدفوع زیاد و قابل توجه بوده .

پاسخ به عاطفه

علی 17 اردیبهشت 1400

سلام
من خواب دیدم در منزل یکی از دوستان به دستشویی رفتم . دستشویی انها پر از مدفوع بود

پاسخ به علی

محمدرضا مشفقی 16 آذر 1400

سلام
در عصر سه روز گذشته بعداز نیم ساعت سرو نهار ، در انتهای خواب خوابی دیدم که در محوطه مکان کارم در جمیع مدعوین در شلوارم مدفوع آمده واز بوی آن خود را از جمیع کنار کشاندم تعبیرش چیست؟

پاسخ به محمدرضا مشفقی

علی 21 شهریور 1400

من چندین بار توخواب میخوام برم دستشویی میبینم توش مدفوع کردن

پاسخ به علی

محمد 1 مهر 1400

سلام.خواب دیدم در توالت نشسته و سنگ توالت خیلی تمیز است و من مقدار زیادی در آن مدفوع کردم که نه شل و نه سفت بود و حالت معمولی داشت و بعد احساس راحتی داشته و همچنین از مقدار زیاد مدفوع تعجب کردم.رنگ مدفوع هم قهوه ای بود .با تشکر از شما.

پاسخ به محمد

حسین موسوی 18 دی 1400

سلام من در خاب دیدم یک بچه 10 ساله تو خونه منون مدفوع میکنه و قالی رو مدفوعی میکنه و حتی به لباس من هم میرسه مدفوعش البته ای خاب رو در نزدیک های آذان صبح دیدم میشه تعبیرش کنید

پاسخ به حسین موسوی
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید